måndag, april 08, 2019

Försvarsmakten, klimat och miljö - klimatförändringarna är det största hotet mot vår säkerhet!

Debatt, FöU 9 2019-04-03

Se debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/militara-fragor_H601F%C3%B6U9

Fru talman, ärade ledamöter

Hej till er som lyssnar och tittar!

Idag debatterar vi en stor mängd motioner på försvarspolitiken, under den väldigt breda rubriken “militära frågor”. I det här blocket av motioner finns en motion från Vänsterpartiet som jag är väldigt stolt över att mitt parti har lämnat in, en motion som heter “Försvarsmakten, klimatet och miljön”.

Jag vill redan nu meddela att jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nummer 9.

Miljöfrågorna och klimatförändringarna är vår tids största ödesfråga. Det kan inte finnas någon, varken här i riksdagen eller bland er som lyssnar, som inte förstår att vi står inför stora klimatförändringar och att vi människor har gjort och fortfarande gör stora skador på vår miljö. Alla människor och hela samhället måste ta ett ansvar för omställningen i en mer hållbar riktning. Alla myndigheter ska göra sitt för att hindra klimatförändringarna och stoppa miljöförstöringen - så också Försvarsmakten. Klimatförändringar och naturkatastrofer är ett allvarligt hot mot landets och invånarnas säkerhet. Vi har många exempel från senaste åren på bränder, översvämningar och torka, något som vi tyvärr vet att vi kommer se mer av framöver. Runt om i världen är naturkatastrofer en av de stora grundorsakerna till krig och konflikter. Att motverka klimatförändringarna är att arbeta för en fredligare och säkrare värld.

Försvaret är en verksamhet som har påverkan på miljön, med användandet av stora fordon, flygplan, båtar och ammunition. Mark, vatten och luftrum tas i anspråk. I Vänsterpartiets motion om Försvarsmakten och miljön sätter vi ner foten och slår fast att Försvarsmakten måste bli bättre på att ta sitt ansvar för en bättre miljö. Som ett led i detta arbete föreslår vi en fristående myndighet för tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Försvarsmakten måste också ges nya instruktioner som går i linje med den fortfarande ganska nya klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket, så att miljö- och klimatarbetet verkligen får högsta prioritet i hela samhället.

Enligt Miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för de ändamål som området är mest lämpat för. Men samtidigt säger miljöbalken att totalförsvarets intressen går före andra intressen. För mig och för vänsterpartiet är detta en motsättning där miljö- och klimatarbetet måste börja sättas före andra intressen, framförallt före de verksamheter som förorenar miljön. Att i dagens läge sätta försvarets intressen över behovet av rent dricksvatten, biologisk mångfald, hållbar energiproduktion eller möjlighet till näringar som renskötsel är inte rimligt. Det räcker inte med att göra miljökonsekvensbeskrivningar. Vi måste börja sätta miljön högst på dagordningen och ge det högsta prioritet i allt vi gör. Vi har verkligen inte råd att göra något annat.

Fru talman,

I Vänsterpartiets motion om Försvarsmakten och miljön nämner vi flera områden i landet där Försvarsmaktens intressen och miljöarbetet står i motsättning mot varandra. Ett av dessa områden är det som kallas Blekinge Offshore, ett stort område för vindkraft utanför Blekinges kust. Vindkraften är en viktig förnybar energikälla.. Trots att det finns en stor potential för havsbaserad vindkraft i Sverige har byggandet ännu inte tagit fart. I dag kan Försvarsmakten sätta stopp för planerade byggen av havsbaserad vindkraft om man upplever att de inkräktar på vad man använder som militärt övningsområde, och det är precis det som har hänt vid Blekinges kust. Vi i Vänsterpartiet menar att det måste gå att kombinera flygövningar och att producera mer vindkraft i Sverige.

I Norrbotten finns stora övnings- och testområden som oroar oss i Vänsterpartiet, framförallt Vidsel. Det är ett väldigt stort fjällområde där både svenska och utländska styrkor, däribland NATO-trupper, övar med flyg och drönare. Övningarna i detta område får stora konsekvenser för djurliv, turism och näringsliv, framförallt måste här nämnas renskötsel. Här finns alltså en mycket stor konkurrens mellan olika intressen där gröna näringar tvingas stå tillbaka. Vänsterpartiet föreslår att en utredning görs för att klargöra effekterna av övningarna i Norrbotten för miljö och näringar.

Den viktigaste delen av Vänsterpartiets motion om Försvarsmakten och miljön är stycket om Vättern. Vättern är dricksvattentäkt för 280000 personer, ett antal som med stor sannolikhet kommer utökas framöver. Det är en unik miljö för både djurliv och växtlighet och ett uppskattat turistmål. Men Vättern är också ett stort övningsfält för Försvarsmakten, som använder området runt Vättern, men också själva Vätterns vatten, för flygövningar, och det finns önskemål om att flyga och skjuta ännu mer. Detta får såklart konsekvenser för livet vid och i Vättern. Gammal ammunition ligger kvar på botten och ny ammunition tillkommer varje år. Det finns ett stort engagemang hos boende runt omkring Vättern mot flygövningarna och föroreningen av vattnet. Vänsterpartiet föreslår därför att Försvarsmaktens övningar över Vättern ska upphöra helt, för att säkra tillgången på rent dricksvatten. Dessutom måste Vättern saneras så att miljöproblemen i sjön inte ökar.

Försvarsmakten ska ges goda förutsättningar för att öva. Men vi måste sätta miljö- och klimatfrågorna högst på dagordningen. Det finns ingen annan möjlighet om vi ska kunna stoppa de klimatförändringar vi ser idag och kunna lämna över en inte alltför förstörd miljö till kommande generationer.

Fru talman,

Nu kommer jag helt och hållet byta ämne, för att säga några ord om den andra av Vänsterpartiets motioner som finns i detta betänkande. Vänsterpartiet föreslår i en motion vars huvudkrav är att införa republik, att systemet med hovets adjutanter ska ses över. En adjutant är en officer, alltså en högt utbildad person inom Försvarsmakten, som en månad under året hjälper kungen och kronprinsessan under deras studiebesök och resor. Det är Försvarsmakten som under denna månad betalar adjutantens lön, trots att hen inte kan utföra sitt ordinarie arbete. Vänsterpartiet menar att hela systemet bör ses över. Officerarna behövs på sina arbetsplatser inom Försvarsmakten, inte för att hjälpa kungen och kronprinsessan under deras resor.