torsdag, april 29, 2010

110 nya lägenheter på LineroVi har endast en detaljplan att behandla på kommunfullmäktige idag, en plan som ger 110 nya lägenheter på Linero. Linero är ett miljonprogramsområde med många hyresrätter en liten bit utanför stadskärnan. Nu bygger LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, 6 stycken 5-våningshus (+souterrängvåning) samt radhus. Då Lund är en stad med stor bostadsbrist och stor efterfrågan på hyreslägenheter är det väldigt roligt och bra att Linero byggs ut. Kommunfullmäktige är dessutom helt enig om planen (som har tagit lång tid att ta fram, första samrådsredogörelsen är från 2006), även om min partikamrat Nita är lite missnöjd med en av vägsträckningarna.

Likabehandling av arbetstagare, "politiskt våld", motorvägsavgift och EsarpsvägenMellan klockan 20 och 21 är det interpellationstid. Då behandlar vi skriftliga frågor som lämnats in av ledamöterna och som ställs till kommunstyrelsens ordförande eller någon av nämndsordförandena. På en vanlig timme klarar vi två interpellationer, nu har vi nästan klarat av alla fyra för dagens möte!

Den första var från socialdemokraterna och handlade om hur policyn om etiska krav i upphandlingar tillämpas. Martin Andersson Lindh frågade hur policyn tillämpas, vilka krav som ställs och vid vilka upphandlingar. Andersson Lindh syftar främst på kollektivavtal, och Mats Helmfrid (kommunstyrelsens ordförande, m) svarade att krav på kollektivavtal finns inte i den policy som kommunen har och att detta skulle strida mot lagen om offentlig upphandling.

Den andra handlade om "politiskt våld" och ställdes av sverigedemokraterna till utbildningsnämndens ordförande, med tanke på att sd hindrats att hålla bokbord på en av gymnasieskolorna (Spyken), av motdemonstranter. Nämndens ordförande (m) svarade att demokrati och yttrandefrihet är viktigt, och att skolan inte är någon allmän plats (om motdemonstranterna kommer utifrån). Hon tycker även att sd borde få komma tillbaka till Spyken och ha ett bokbord igen.

Den tredje interpellationen handlade om motorvägsavgift på E22:an förbi Lund. Kommunstyrelsens ordförande tror inte att det är någon bra idé, och det tror inte vi heller. Vi kan dels inte ha det enbart förbi Lund, och det riskerar dels att locka folk att köra genom stan istället, vilket skulle bidra till en ännu sämre trafikmiljö i stan.

Den fjärde interpellationen handlade om Esparsvägen, mellan Esarp och Genarp. Det är en mycket dålig väg, i en del av kommunen som är eftersatt trafikmässigt (även dålig kollektivtrafik). Många beslut har fattats om att göra något åt vägen, men hittills har inget hänt. Kommunstyrelsens ordförande har inga svar utan hänvisar till Vägverket. Kommunen har istället valt att satsa miljoner på en ny motorvägsavfart...

Kommunfullmäktige 29 april, ÖverförmyndarnämndenVarje kommun har en överförmyndarnämnd, som ansvarar för kommunens "goda män". En god man är en person som är behjälplig i frågor som rör ekonomi och annat pappersarbete, för personer som inte har möjlighet att ta ansvar för detta själva. Överförmyndarnämnden granskar de goda männen och betalar ut deras arvode. Nämnden har under lång tid varit efter i sitt arbete, arvoden har exempelvis inte betalats ut i tid. Idag har de därför fått mer pengar, för att kunna utöka personalen på kontoret.

I sambanden med behandlingen av nämndens äskande av mer pengar, yrkade centerpartiet på att Överförmyndarnämnden ska privatiseras. De har även tidigare fört fram dessa åsikter, då de menar att nämnden kostar för mycket (cirka 7 miljoner om året). Detta förslaget blev nedröstat av samtliga andra partier. Från vänsterpartiets sida är vi självklart skeptiska till all form av privatisering, och framförallt av sådan verksamhet som ansvarar för människor i särskilt stort behov av stöd eller hjälp.

Lund ska bli Sveriges bästa studentkommun!Igår presenterade jag och Anders Almgren (s) en studentpolitisk motion som (v), (s) och (mp) har lämnat in tillsammans. Motionen tar upp bostadssituationen, att vi måste ta rejäla tag för att bygga bort bostadsbristen i Lund, och att Lunds kommun behöver ett studentpolitiskt handlingsprogram, där vi kan ta ett samlat grepp på studenternas situation i Lund.

Kommunpolitiker tenderar att se studenterna som tärande tillfälliga besökare i stan, istället för att se allt som studenterna, universitetet och studentlivet i stort ger till stan. Lund hade inte varit den fantastiska stad som den är idag om inte vi haft så många studenter som gör staden livlig, intressant och "aktuell". Ett studentpolitiskt handlingsprogram, och diskussionerna som förs i framtagandet av ett sådant, skulle ge kommunpolitikerna värdefulla insikter och förslag till hur kommunens attityder och verksamhet kan förbättras i förhållande till studenterna.

Sydsvenskan hade en artikel i dagens papperstidning, men den finns tyvärr inte på nätet.

Hela motionen går att läsa här (pdf)

Att-satserna i motionen är:

att uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med företrädare för studenterna och Lunds Universitet utarbeta ett Studentpolitiskt handlingsprogram för att förbättra situationen för studenter i Lunds kommun och utveckla Lund som studentstad med målsättningen att bli Sveriges bästa studentkommun

att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsammans med LKF, Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden utarbeta förslag för en väsentligt ökad produktion av billiga hyresrätter och studentbostäder

att kommunen med sitt markinnehav aktivt ska verka för att främja byggandet av bostäder för ungdomar och studenter

att uppdra åt Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden att utreda möjligheten att tillämpa ett system med differentierade markarrenden i syfte att främja byggande av billiga hyresrätter och studentbostäder

att Lunds kommun tillskriver regeringen om behovet av att införa ett nationellt stöd för byggandet av studentbostäder

Kommunfullmäktige 29 aprilÅrsredovisningen

Vi har nu fått årsredovisningen för 2009. Den visar hur kommunen sköttes under förra året, både ekonomiskt och hur verksamheten såg ut. När den kommer upp i kommunfullmäktige har vi en allmän debatt om vad vi tycker om kommunens verksamhet, och berättar vad, och hur, vi skulle vilja förändra. Debatten blir lätt detaljerad och långtråkig, efter de inledande "partiledar-anförandena", men det går att urskilja förändringar i hur man ser på kommunens verksamhet.

Om man ska förenkla, kan man säga att borgarna tycker att allt är bra, och att vi så länge vi är bättre än genomsnittet i riket, kan luta oss tillbaka och ta det lungt.

Vi i oppositionen pekar på de försämringar och nedskärningar som har skett i skattesänkningarnas spår - och menar att vi tesen "det är okej så länge vi är bäst", inte stämmer. Det gäller att hela tiden göra förbättringar!

Det är viktigt att skilja på vad man tycker om kommunens riktning, och vad man tycker om personalens insatser. Vi har väldigt bra personal i Lunds kommun, men vi är missnöjda med kommunens inriktning. Kommunen har under året haft stora tillfälliga inkomster i form av statliga bidrag, vilket räddar ekonomin. På alla områden ser vi dock en felaktig riktning. Lärar- och personaltätheten inom skolan har minskat, flera delar inom äldreomsorgen har privatiserats med personalminskningar inom både privat och offentlig verksamhet som följd. Mindre personal gör att Vård- och omsorgsnämnden går med stort plus, pengar som vi vill ska användas till att anställa fler! Vår stora satsning på jämställda löner, som vi drog igång förra mandatperiod, har avstannat och bostadsbyggandet likaså. Framförallt byggandet av hyresrätter har minskat drastiskt under det borgerliga styret.

Debatten om årsredovisningen lär fortsätta länge. Jag tar en paus och äter lite middag. Det är ganska glest i bänkraderna nu, efter en och en halv timmes årsredovisnings-debatt. Jag tycker lite synd om åttondeklassarna på läktaren.

söndag, april 18, 2010

"Nolltolerans mot rasism"Jag har hamnat i en liten styrgrupp i kommunen, "Nolltolerans mot rasism". Jag blev tillfrågad om att sitta på en av de fem platser, och tänkte att, ja, det kan ju inte skada - även om styrgruppens namn är minst sagt intetsägande (både Ung vänster och TV4 har haft kampanjer med den rubriken så det är var ju lite svårt att veta vad den borgerliga majoriteten menar med en styrgrupp med detta namn).


Vi har nu haft vårt första möte och former och syfte föll lite på plats. Syftet med styrgruppen är att styra kommunens arbete som blivande medlem i ECCAR, Europeiska koalitionen av städer mot rasism, samt det nationella nätverk som är skapat av de svenska medlemstäderna. ECCAR är ett organ under Unesco (FN). Syftet med nätverket är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter, mellan 97 städer i 20 länder. Det finns ett tiopunktsprogram av frågor som nätverket jobbar med, och städerna kan välja några av frågorna som man anser vara mest lämpliga att arbeta med lokalt. Några svenska städer som har varit med länge är Malmö, Botkyrka och Södertälje. Och nu lilla Lund.

Tiopunktsprogram som ECCAR arbetar utifrån innehåller punkter som rör information, stödjande och främjande arbete, men även konkreta frågor som boende, utbildning, kultur och konflikthantering. Vi i styrgruppen bestämde oss för att välja ut punkterna "informera", "boende" ("Rättvis tillgång till bostad") och "utbildning" ("utmana rasism och diskriminering genom utbildning"). Boende och utbildning är ju frågor som alltid står högt i kurs i Lund.

Styrgruppen ska även arbeta med kontakten med de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Det är inte lätt att veta hur stora dessa grupper är i Lund (det är förbjudet att registrera folk efter etnicitet/religion i Sverige), men det finns några föreningar och privatpersoner (som modersmålslärarna) som vi känner till bland dessa grupper. Det har kommit in ett medborgarförslag om att Lund ska vara ett finskt förvaltningsområde. Därför kommer styrgruppen börja med att träffa den finska gruppen i Lund.


Trots det intetsägande namnet kan det nog bli en intressant styrgrupp det här. Dessutom finns det en liten resebudget, så man kanske kan få åka på en konferens någon gång...

söndag, april 04, 2010

Svåra skolfrågorOftast är skolpolitiken och arbetet i skolnämnderna lätt och trevligt, med små uppblossande ideologiska diskussioner om direkt skolpeng och friskolor då och då. Någon gång får vi in skolinspektionsanmälningar, men det är frågor som hanteras av rektorerna och skolchefen, även om det smärtar att läsa om vissa barn och elevers situationer. Men ibland hamnar det svåra frågor på vårt bord som vi verkligen måste hantera. På förra nämndsmötet hade vi en sådan: flytten av femteklassarna från Österskolan till Killebäck.

Österskolan är en av skolorna i Södra Sandby, med årskurserna F-5. När eleverna börjar sjätte klass flyttar de till högstadieskolan Killebäck (med årskurserna 6-9). Vi har under en lång tid försökt få tillstånd att bygga ut Österskolan eftersom den är alldeles för trång. Den är, precis om många andra skolor, byggda i en tid då det inte ställdes lika höga krav på arbetsplatser för lärarna och grupprum för eleverna som vi gör idag. Tyvärr har planerna för utbyggnationen överklagats av boende, till högsta instans (regeringen). Dock har vi hört positiva rykten som säger att ärendet snart ska vara avgjort. Överklagandet har främst gällt ökad trafik.
Vi har överlag stora lokalbrister i Södra Sandby.

För att lösa problemen med trångboddhet på Österskolan har förvaltningen gett oss ett förslag på att även femteklassarna ska flytta till Killebäck. Det passar bra nu när skolan byggs upp igen (efter branden) med nya fräscha lokaler, samtidigt som högstadieleverna är få och det därför finns klassrum över.

Förslaget mötte stora protester från föräldrarna, som inte anser att femteklassarna är stora nog att gå på en högstadieskola. Föräldrarna har skrivit skrivelser, samlat namn, ringt runt, pratat med media och besökte oss även på nämnden - utmärkt opinionsarbete. Killebäckskolans ledning arbetar med de anpassningar som behöver göras för att femteklassarna ska få en bra skolgång. Man kan tänka sig att det är schemaläggning för matsalen, rastvakter och vilka som ska vara undervisande lärare.

Vi i nämnden valde, trots föräldrarnas protester, att stödja rektorernas beslut att flytta femteklassarna från Österskolan. Beslutet ligger hos skolledningarna i team Sandby, som tillsammans planerar så att verksamheten i Södra Sandby ska bli så bra som möjligt för alla elever och skolor på orten. Personligen har jag fullt förtroende för att skolledningen och lärarna med sin professionalitet klarar av att göra denna förändring så bra som möjligt. Vi har tidigare varit tvungna att flytta klasser mellan enheter (senaste var det förskolebarn som var tvungna att flytta in på skolan), och vi har sett att det, tack vare duktiga lärare, har blivit mycket bra i slutändan.

Men det är inte helt lätt att vara skolpolitiker och lekman (vi politiker ska ju inte vara experter) och mötas av en hel klass av oroliga och välargumenterande föräldrar som ju alla är experter på just sina barn.

Fantastiska LundFoton som bevisar att det är vår i Lund, tagna påväg till gruppmöte, medborgarmingel och kommunfullmäktigemöte veckan innan påsk. Lund är som bäst när folk samlas utomhus, helst på Stortorget (om alla kunde slänga glass- och falafelpapper i soptunnorna också, vore det perfekt!). Första vårdagarna och första helgen när studenterna kommer tillbaka till stan - då är det extra roligt att vara politiker i Lund!*

*Det är ju såklart alltid roligt att vara politiker i Lund, men kanske lite mindre när gatstenarna har frusit till is än när folk äter falafel i vårsolen.
Nya Kattfoten och lärarbehörighetI förra veckan hade vi nämndsmöte i Barn- och skolnämnd Lund Öster. Eftersom det var ett långt och intressant möte är det på sin plats med en rapport, om än lite sent (nu när jag har tid under påskledigheten).

Våra utbyggnadsprojekt
Vi får kontinuerlig information om våra utbyggnadsprojekt runt om i byarna. Antalet barn har under en lång tid ökat hela tiden, tack vare stort barnafödande och stor inflyttning av barnfamiljer, och vi har under flera år behövt bygga mycket nytt. Det rör på sig en del nu, framförallt på det nya området Påskagänget i Dalby där vi ska bygga två nya skolor, en förskola ("Kattfoten") och en F-9 skola. Kattfoten håller på att byggas (jag måste åka dit och titta någon gång) och F-9 skolan är på ritbordet. På arbetsutskottet före nämnden fick vi se två möjliga ritningar på hur skola, idrottshall, badhus och fotbollsplan (allt på ett ställe!) kan kombineras rent fysiskt på tomten. Tomten är tyvärr lite för liten för oss, vilket har varit en lång strid med andra förvaltningar och byggherrar som delar på marken och tomterna på Påskagänget.

Ämnesbehörighet i matematik
Vi beslutade för några månader sedan i nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning över matematiklärarnas behörighet - är de utbildade för att undervisade i just matematik för det stadiet de undervisar i? 99 lärare av 118 svarade på enkäten, och 89 procent visade sig vara behöriga. Det måste bedömas som ett bra resultat. De resterande 11 lärare som svarade nej undervisade oftast inom andra åldrar än de som de var utbildade för. Vi har överlag högt utbildade lärare i Lund, då Lund är en attraktiv kommun för lärare att jobba i. Kommunen satsar mycket på skolan, föräldrarna är (tack vare sin egen höga utbildningsbakgrund) mycket engagerade i skolan, och det är lite status bland politikerna att jobba med skolfrågor. Detta är ju dock inte så konstigt med tanke på att Lund som stad är totalt genomsyrad av universitetet, stora forskningsanläggningar och gymnasieskolor med bra rykte.