söndag, september 28, 2008

Motion: Bostäder för sociala ändamål

Alla måste hjälpa till med bostäder för sociala ändamål!

Bostadssituationen är mycket svår i Lund för flera utsatta grupper. Det gäller t.ex. vid famil­jesplittring, för ungdomar som tvingas lämna föräldrahemmet, för personer som saknar fast anställning och för flyktingar.

Ett ständigt återkommande problem är att det nästan uteslutande är det kommunala bostadsföretaget, LKF, som tar ansvar för lägenheter för sociala ändamål. När bo­s­tads­anvisningslagen upphörde på 1990-talet sades uttryckligen från alla inblandades sida, inklusive fastighetsägarnas organisationer, att privata bostadsföretag på frivillig väg skulle fortsätta hjälpa till med sociala förturer. Lund är ett paradexempel på att så inte sker. Under 2000-talet har ingen lägenhet i det privata beståndet upplåtits till so­cialförvaltningen. Det finns redan ett fullmäktigebeslut om att kommunal mark ska överlåtas i första hand till exploatörer som tillhandahåller lägenheter för sociala än­damål. Det är hög tid för mark- och exploateringsenheten att leva upp till detta.

De privata fastighetsägarna har nu haft mer än 15 år på sig att visa att de på frivillig
väg tar ett socialt ansvar. Inget har hänt. Nu är det dags att tvinga fram åtgärder. Många företag vill bygga i Lund, såväl bostäder som byggnader för olika typer av verksamheter. Lunds kommun säljer ofta mark till sådana företag. En del av dem äger och förvaltar bostäder i kommunen. Lunds kommun bör ställa som oavvisligt krav, i samband med att exploateringsavtal upprättas, att företagen ställer en viss del av lä­genheterna till kommunens förfogande för sociala ändamål, dels av det nybyggda be­ståndet, dels i eventuellt befintligt bestånd.

Den enda bärande invändningen mot detta är farhågan att företag kan slingra sig ur sådana avtal genom att sälja fastigheterna vidare. Det finns naturligtvis sätt att komma åt detta, t.ex. genom att exploateringsavtalet utformas som en villkorad för­hyrning tills dess att hyresgästerna flyttat in. Företag som genom sådant trixande medvetet saboterar avtal riskerar naturligtvis också sitt goda rykte och därmed fram­tida affärer med kommunen.

Vi föreslår
att Lunds kommun i alla exploateringsavtal där så är möjligt skriver in skyldighet för exploatören att lämna visst antal styckelägenheter till kommunen för sociala ändamål.

Mats Olsson, Nita Lorimer

torsdag, september 25, 2008

Kommunfullmäktige 25 sept, del 4Min motion om social jour har nu äntligen kommit upp. Den skrevs för två år sedan, strax efter valet. Här är mitt anförande. Tyvärr stödjer inte (s) och (mp) oss längre, dock har (dv) yrkar bifall.


Anförande, motion om social jour.

Under kvällar och helger ställs samhällets problem på sin spets. Våld och missbruksproblem stängs in bakom hemmets fyra väggar och samhället runtomkring varken ser eller hör. Under kvällar, när skol- och arbetskamraternas stöd och gemenskap upphör för dagen, känns säkert dessa problem ännu jobbigare att bära på för de som är inblandade och många fattar säkert då sina beslut om att söka hjälp och stöd från samhället. Lund är en av de få kommuner i sin storlek som inte har en social jour heltäckande över veckans alla dagar. Lundabornas behov av en social jour lär inte vara mindre än invånarna i andra jämnstora kommuner. Vi tror inte att Lund skulle vara så unikt att just vi saknar sociala problem på vardagskvällarna.

Vi vill därför att socialnämnden ska utreda former och kostnader för en sådan jour, bemannad av personer med rätt utbildning. Där ska man kunna få snabb och bra stöd och hjälp utan att först behöva ta kontakt med de myndigheter som har beredskap under vardagskvällarna. Nu har den sociala jouren endast kvällsöppet under fredagar, lördagar och söndagar, då vanliga människor kan kontakta jouren direkt utan att gå via andra myndigheter vid icke-livshotande händelser. Idag måste man under vardagar först vända sig till polisen eller vården, som sedan sållar och beslutar om de vill vända sig till den sociala jouren.

Vårt förslag skulle öppna jouren även under vardagskvällar, alltså därmed under kvällarna alla veckans dagar. Vi vill inte nu binda oss till speciella öppettider, utan nöjer oss med att säga att vi vill utöka till veckans alla dagar och kvällstid. Vi inser ju allihopa att människors behov av hjälp och stöd under vardagar inte anpassar sig till socialförvaltningens kontorstider, och att det är viktigt att fånga upp problem så tidigt som möjligt.

Ett beslut att utöka den sociala jouren här skulle självklart innebära att socialnämnden får återkomma med en mer detaljerad utformning och ekonomiska uträkningar.

Jag yrkar därmed bifall på motionen.

Kommunfullmäktige 25 sept, del 3Dags att blogga igen, det var några timmar sedan sist. Vi biföll ansökan om att bli kulturhuvudstad med stor majoritet (50 för, 7 emotm 7 avstod). Debatten var inte så jättebra. Vi är ju trots allt ganska överens om ansökan. Det där partiet längst ut till höger med två mandat var uppe och tjaffsade en del om mångkultur, nationella identiteter och satsningar på svensk kultur. Pinsamt.

Sedan dess har vi avklarat två intressanta ärenden till. Det första handlade om politiska sekreterare till 2 av kommunalråden. Den borgerliga majoriteten vill att kommunstyrelsens ordförande (m) och andra vice ordförande (s) ska få varsin politisk sekreterare. Vi är emot det, eftersom vi tycker att det är en fråga helt och hållet för dessa två partier och de två största partierna har råd att anställa sådana politiska sekreterare om de anser sig behöva det. Vi håller helt och hållet med om att dessa två heltidsanställda politiker har mycket att göra, men att det inte är kommunens uppgift att tillhandahålla sekreterare. Så vi röstade emot. Det gick såklart igenom ändå.

Det andra ärendet handlade om ombyggnationen av saluhallen vid Mårtenstorget. Detta har diskuterats en längre tid, och nu har det kommit ganska långt i processen. Hela kalaset med en ny byggnad med restaurangtorg och ganska mycket uppfräschning inuti (dock är saluhallen kulturminnesmärkt så det måste göras med stor försiktighet) kommer att kosta 79 miljoner.

Nu är vi inne i interpellationstimmen. De två interpellationer som har diskuterats har handlat om upphandlingen av vårdverksamheten som Attendo Care vann tidigare i år. Socialdemokraterna ställer nu vård- och omsorgsnämndens moderata ordförande mot väggen.

Kommunfullmäktige 25 sept, del 2Kulturhuvudstadsåret

Vi har nu Diskussionen om kulturhuvudstadsåret. Nu ska anmälan lämnas in på riktigt, ingen återvändo, ingen tid mer att fila på formuleringarna eller visionerna. 31 oktober ska det vara inne hos Statens kulturråd, 1 januari vet vi om vi är en av tre finalister och 1 januari 2010 nominerar Sverige en av städerna som har ansökt.

Vi i vänsterpartiet kommer att rösta för ansökan. Vi anser att det är bra för den breda kulturen i Lund och ser fram emot satsningar på olika kulturprojekt runt om i stan. Dock kommer vi att lämna in en protokollsanteckning där vi påpekar att vi vill att kulturhuvudstadsåret ska blicka utanför EU och Europa, så att även de som inte räknas som EU-medborgare ska känna sig välkomna. Vi vill se ett globalt och internationellt kulturhuvudstadsår. Vi är lite skeptiska till de fjöntiga begreppen som används "jakten på den femte friheten" och "playground Europe".

Centerpartiet vill satsa mindre pengar. Lund har satsat 50 miljoner på ansökan (en halv F-9 skola) och kommer att satsa 75 miljoner till om vi "vinner". Centern vill halvera kostnaderna rakt av.

Miljöpartiet vill ha mer fair trade och klimatanpassning i ansökan, något som vi anser redan finns.

Samtidigt som vi säger ja till kulturhuvudstadsåret påtalar vi de nedskärningar som har gjorts på kultur- och fritidsområdet de senaste två åren. Det är den nämnd som har fått ta störst smällar när skattesänkningen skulle tjänas in.

För övrigt tycker jag att det är fint när skolklasser dräller in på åhörarläktaren och sitter som tända ljus när de lyssnar på debatten (nåja...).

Kommunfullmäktige 25 sept, del 1Mina damer och herrar, det är kommunfullmäktige igen. Intryckningen med den numera inte så jättenya voteringsanläggningen gick smidigt. Vi har redan avhandlat två ärenden, en revisionsrapport och en liten ändring i reglementet om minnesgåvor. De som har jobbat i kommunen i 25 år (eller haft politiska förtroendeuppdrag i 20 år), får minnesgåva eller förtjänsttecken. Den består av en medalj i silver med stadens medeltida sigill i relief eller ett armbandsur i guld, samt diplom. Namnen på de som tilldelas minnesgåva eller förtjänsttecken skrivs också upp i en bok. Dagens fjärde ärende är ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014. Debatten har precis börjat, alla partier kommer att yttra sig och det blir kanske en lång debatt. Centern och miljöpartiet har reserverat sig.

Senare under mötet kommer vänsterpartiets motion om social jour upp. Den skrevs för nästan exakt två år sedan, precis efter valet. Äntligen kommer vi att fatta beslut.

onsdag, september 24, 2008

Gatstenar

Jag har tidigare ondgjort mig över gatstenarna i Lund. Det är snyggt och charmigt, javisst, men fruktansvärt opraktiskt. Dessutom är gatstensgatorna på många håll dåligt underhållna - det är för lite sand mellan stenarna vilket gör att man hoppar och studsar med cykeln i innerstan och andra ställen. Döm av min förvåning och glädje när det helt plötsligt börjar dyka upp mer sand på stadens gator! Heja tekniska förvaltningen som sprider ut sand i stan! Bilden visar en bit av Stora Södergatan precis vid Stortorget, med ny sand mellan stenarna!
För övrigt gillar jag starkt Lindex-reklamen med tjejen som bär runt på en stickad röd fana. Jag ska nog göra en sådan till första maj.

torsdag, september 18, 2008

Fler barn i barngrupperna?Gårdagen avslutades med nämndsmöte i Barn- och skolnämnd Lund Öster. Jag var otroligt trött efter en lång dag, så jag var inte världens bästa nämndsledamot igår. Vi fick träffa tre nya biträdande rektorer, vilket verkade mycket bra. Den stora punkten på dagordningen var halvårsbokslutet. Ekonomerna tror att nämnden kommer att gå back 1,6 miljoner under 2008. Egentligen kan man säga att det är mycket mer. Skolan och förskolan går back 5 miljoner tillsammans, men resultatet räddas av att vi får in mer pengar än beräknad i förskoleavgifter eftersom det är fler barn i förskolan. Skolorna går back väldigt mycket eftersom det helt enkelt är färre elever, framförallt på högstadiet, än tidigare. Just när jag är klar lärare ska det självklart inträffa en dipp i antalet elever... Precis som tidigare rapporter har sagt, finns det inte tillräckligt med pengar för att hålla målet om 11 barn i småbarnsgrupperna (1-2 år) och 16 barn i storbarnsgrupperna (3-5 år). Förvaltningen skriver:

"Även här [förskoleverksamheten] har den direkta skolpengen minskat i
förhållande till barn- och skolnämnd Lund Östers barnpeng för 2007. Det är
främst till de yngsta barnen som pengen har minskat. 2008 års barnpeng räcker
inte till att uppfylla målet med små barngrupper (11 respektive 16 barn i
barngrupperna) med 2,75 årsarbetare per barngrupp. De flesta förskolor försöker
ta in fler barn för att gå budgeten att gå ihop."

Ytterligare kommentarer är egentligen överflödiga. Förskolan och skolan behöver mer pengar.

Bildblogg från demokratidagen
Jag var tvungen att gå mitt i grupparbetet igår för att hinna till en föreläsning om svensk imamutbildning (mycket intressant!). Under grupparbetet (vi delade för övrigt upp oss i grupper genom att ställa oss i åldersordning, kreativt. Gissa vem som fick ställa sig först i raden av politiker?). I min grupp pratade vi om tjänstemännens makt, hur vi ska se till att motionerna hinns med, om mediabevakningen (min folkpartistiska nämndsordförande dissade förslaget om presskonferens senare på kvällen), temamöten med KF och möten under dagtid. Det sista är jag mycket starkt emot, även om det inte är helt oproblematiskt att ha möten på kvällstid.

Nedan ser ni kommunpolitiker i grupparbete. Nöjd med motljusbilden.
onsdag, september 17, 2008

Demokratidag!Vi har demokratidag med kommunfullmäktige. Spännande. Tanken med eftermiddagen är att vi ska få möjlighet att diskutera hur vi vill utveckla vårt fullmäktige, göra det roligare, effektivare, mer demokratiskt eller mer välbesökt. Lite som en klubb för inbördes beundran, om man ska vara elak, men samtidigt såklart viktiga diskussioner att föra. Om vi vill att medborgarna ska ta större del av vad som sägs i kommunfullmäktige - hur ska vi göra då? Vi har haft ett inledande föredrag av en representant från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som pratade övergripande om demokratiutveckling i kommuner. Det är spännande, men många gånger självklarheter. Jag ägnade mig ganska mycket åt att kolla mejlen och läsa igenom extra-handlingarna till nämndssammanträdet igår (halvårsbokslut, vi beräknas gå back 1,6 miljoner i min barn- och skolnämnd). Det finns kanske anledning att skriva lite längre om det som sades senare.

Nu går vi igenom den enkät som vi i fullmäktige fick fylla i innan sommaren, som en uppföljning på den som gjordes 2005. Den visar en massa saker.

- Åldersgruppen 18-29 är klart underrepresenterad, 9 % i KF och 29 % i kommunen.
- Män har suttit längre i KF än kvinnor, vilket ju visar på en tydlig maktobalans.
- Personliga möten är det mest effektiva för att ta del av medborgarnas åsikter (surprise...) medan internet ses som minst effektivt (generationsfråga?). Vi blir också mest sällan kontaktad via internet och mest via personliga möten (vilket verkligen inte stämmer in på mig).
- 58 % anser sig sitta inne i salen mer än tre fjärdedelar av sammanträdena, vilket ledde till lite skratt bland de som nu sitter i salen och mummel om att det inte stämmer...
- Hälften av ledamöterna anser att de förväntas prioritera de politiska uppdragen framför privatlivet. Det är en skrämmande hög siffra, men inte alls oväntad.

En del av det som kommer fram i enkäten är intressanta att analysera och fundera över, andra saker är självklara och ointressanta. Att kommunstyrelsen har mest inflytande och barn under 18 minst, är ju inte helt oväntat. Medborgarna anses ha minst i förhållande till vad de borde ha, och massmedia mer än vad de borde ha. Inte heller oväntat.

Snart ska vi ha grupparbete, men först kaffe.

lördag, september 13, 2008

Må vi icke lägga allt arbete på några fåJag hittade en gång (förmodligen på partilokalen eller Expen i Malmö) en utskrift av en artikel i tidningen Arbetet från 1905. Den är undertecknad J.A.H-n, med rubriken "Bort med nattvaket i möteslokalerna!". Då lördagsmorgonen ägnades åt att rensa papper (vad annars?) hittade jag den igen och konstaterade återigen vilka visheter som skrevs för mer än hundra år sedan:

(...)
Midt uppe i det brinnande intresset för sammanslutningens betydelsefulla sak, eldad af en mäktig viljekraft och därtill ung och frisk, tror man sig kunna trotsa allt, till och med naturens lagar. Efter ett hårdt dagsarbete går man på sin förening eller i sin loge och där håller man ut, ofta långt in på "småtimmarna, för att på morgonsidan söka stärka sina utmattade kropps- och själskrafter med ett par timmars orolig slummer. (...) Så går det ena kvällen efter den andra, ifall man tillhör många föreningar, har blifvit en "framskjuten" person och fått en hop förtroendeuppdrag.
(...)
Detta ständiga nattvak har redan lagt allt för många af våra bästa män och kvinnor i en för tidig graf. Så får icke ske. Vi samla icke dessa lefnadsfriska män och kvinnor omkring oss, ge dem ett mål att arbeta för och ett fast hopp på det godas seger, för att sedan tyst åse hur de vissna bort likt en blomma som mister näring.
(...)
Vi måste tänka på att reglera arbetet inom våra organisationer och förena det nyttiga med det nöjsamma på ett klokt sätt, så att hvarken kropps- eller själskrafterna skadas utan i stället utvecklas. Och framför allt måste vi söka att sätta en gräns för ett onaturligt nattvak som nu hotar alldeles förstöra det uppväxande släktet. Och så till sist en sak: må vi icke lägga allt arbete på några få. Det är redan många nog af våra bästa, som tillintetgjorts på detta sätt.

fredag, september 12, 2008

Jag, en mupp.Idag har jag hängt på kårkansliet, snackat skit och strategi med min ledningsgrupp och hängt upp affischer om fyllnadsval till Teologkårens fullmäktige. Sedan fikade jag på LUS (Lunds universitets studentkårer) med några andra kårpresidier där jag lyssnade på diskussioner om huruvida man kan upplösa ett fullmäktige och bara ha en styrelse, och vilken av rektorskandidaterna (där jag inte känner till en enda) som gjort bäst ifrån sig i intervjuerna som pågår nu i dagarna. Det var en mycket trevlig eftermiddagstimme och avslutning på veckan. Med detta sagt är det nu ett faktum - jag har gått och blivit kårmupp. En jävligt bra sådan.

Det blev förresten en studentrabatt i kollektivtrafiken. Dock en mycket urvattnad rabatt. Läs pressmeddelandet från LUS.

torsdag, september 11, 2008

En present från svenskt näringslivJag fick en present idag, från Svenskt Näringsliv. En liten bok, eller snarare ett häfte, med titeln "Lokalt företagsklimat - så ökar du trivsel, investeringar och tillväxt i din egen kommun". Jag blev såklart jätteglad - en present liksom! Bläddrade och insåg att det mest var bullshit. Jag menar, det är klart att jag fattade att det var bullshit så fort jag såg vem som var avsändare, men vid en genombläddring insåg jag att det inte ens var bra bullshit.

Låt mig beskriva boken:
På framsidan finns en skissad bild på fyra leende människor och en liten ruta med ett utropstecken bredvid: "Detta är en gör-det-själv-bok". Det utlovas tips och checklistor. Oj. Jag ser genast framför mig hur diverse folkpartister och centerpartister genast kokar en god kopp kaffe, hoppar i mysbyxorna och kryper upp i soffhörnet för att spänt vända till första bladet:

I kapitel 1 (nej, jag har inte läst hela boken, bara tittat på rubrikerna - jag har bättre saker för mig!*) läser vi att "många möten och en lyhörd dialog" är bra. Aha. Vi ska träffas och prata med varandra för att förbättra det lokala företagsklimatet. Smart. Nästa kapitel är kort: "Med rätt inställning kommer man långt". Tjo. Det kan man ju inte annat än att hålla med om. Vi ska vara glada och trevliga och har en bra "attityd". I kapitel 3 börjar det bli intressant: "God kommunal service - en nyckel till framgång". Där förespråkas bland annat företagslots. Det har vi i Lund, kostar ungefäe 1 miljon om året. Den berättar för företagen att de ska söka bygglov hos byggnadsnämnden. Grattis. I kapitel 4 släpper de bomben. "Bjud in till konkurrens!" heter det och skriker ut ord som offentlig upphandling, kundval och avknoppning. Till sist uppmanas vi att sätta på oss konkurrensglasögonen. Nej tack.

Men boken var underhållande, så jag ska nog spara den för regniga dagar.

* Till exempel att dricka vin med präststudenter

måndag, september 08, 2008

Poesi...Framför mig ligger ett papper som ska agera möteshandling till morgondagens möte med skolplanegrupp (vi som ska ta fram en ny skolplan i raketfart). Highlightat i fet- och kursiv stil står:

"Lunds skolor är en diamant som hela tiden behöver poleras och då och då slipas för att skina ännu starkare. Det viktigaste är att den blir synlig och tillgänglig för alla."


Det är fint. Jag ska tänka på detta imorgon när borgarna kör sitt race i skolplanegruppen.

söndag, september 07, 2008

Inför en riktig studentrabatt på kollektivtrafik i Skåne!Nyligen skickade studentkårerna på Skånes lärosäten (Lund, Malmö, Kristianstad och SLU i Alnarp) ut ett öppet brev angående studentrabatter (som nådde mig som studentkårsaktiv). De beskriver där sitt arbete med att lobba för regionpolitikerna inför valet 2006, glädjen över beslutet i maj och ilskan över förändringen i augusti. Studentrabatt är en självklarhet, även om jag helst skulle se att priset för alla kollektivtrafikresor i region Skåne sänktes rejält, istället för att höjas varje år. Argumenten handlar självklart om både miljö och klass: kollektivtrafik gynnar miljön och sänkta avgifter minskar klassklyftorna. För oss studenter är kollektivtrafiken en nödvändighet för att kunna bedriva våra studier i Skåne. Många bor och pluggar i olika städer och köper dyra pendlarkort varje månad. Priserna på kollektivtrafiken höjs hela tiden, men studiemedlet står mer eller mindre och stampar på samma ställe.

(v) (s) och (mp) utlovade en studentrabatt om vi vann valet 2006. Vi vann inte, men frågan fortsatte att diskuteras av den nya borgerliga majoriteten. 22 maj i år skickades ett pressmeddelande ut från den borgerliga majoriteten i region Skåne, där ett ettårigt försök med 35 % studentrabatt på kollektivtrafiken utlovades. Studentkårerna jublade och nyheten presenterades som en seger för studenterna.

Nyligen, i mitten av augusti, förändrade borgarna sitt förslag. Efter att ha plockats bort från dagordningen en gång, kommer det nu upp på kollektivtrafiknämndens möte 12 september. Det förslag som presenterades i augusti var enligt studentkårerna en urvattnad studentrabatt som inte kommer den stora delen av Skånes 60 000 studenter till godo. Rabatten skulle endast införas på månadskort för resor över 6 zoner i Skåne. Enligt studentkårsamarbetet reser majoriteten av Skånes pendlade studenter fler än 6 zoner och köper därmed inte de månadskort som får den nya rabatten.

Hur ska borgarna krångla sig ur detta? Blir det en studentrabatt, och i så fall - hur ser den ut?

torsdag, september 04, 2008

Centerpartist som hoppar

Dagens frukostläsning utgjordes av tidningen "Dagens Samhälle". För er som inte känner till den fantastiska publikation är det en tidning för kommuner och landsting, som jag får som KF-ledamot. Jag brukar plikttroget bläddra igenom den för att sedan kasta bort den ganska snabbt. Veckans upplaga skulle kunna klassificeras som nördig, på ett gulligt sätt. Ni vet, man ler med det där "klappa-på-huvudet"-leendet och tänker "jaja, det är bra att ni engagerar er...". Det är på något sätt fint att det finns en tidning som skriver om stort och smått i den kommunala/regionala världen: att det finns en spricka i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring lag om vårdval, att Heby profilerar sig som en hästkommun och att Lysekils kommunalråd gärna sjunger allsång. Men det roligaste, och det som föranledde detta bloggande, var nog ändå den längdhoppande centerpartisten från Krokom som profilerades i en "Hallå där...":
Centerpartisten har hoppat längdhopp i Finnkampen och nått resultatet 7,55 meter. Han meddelar att han har haft problem med en fot men ändå är nöjd med resultatet. "Jag försöker att inte göra alltför stor sak av det [vara längdhoppare]. Jag är noga med att inte blanda ihop rollerna." Tyvärr ska centerpartisten sluta med politiken för att satsa på länghoppet istället. Det var på det hela taget en fin intervju.

tisdag, september 02, 2008

visionerGårdagens kompol-möte var ganska trevligt och visionärt. Vi diskuterade frågan om ett grönt bälte runt Lund, något som vi pratat om tidigare. Återigen inser jag att jag måste ta mig ut i stans ytterkanter och njuta av naturen mer, det är pinsamt hur dålig koll jag har på åar, raviner och skogsdungar. Vi pratade också hemlöshet, där det också fanns intressanta visioner. Dessutom återkom vi till den ständigt aktuella frågan om förskolegruppernas storlek. I samtliga frågor finns anledning att återkomma. Håll ögonen öppna efter våra utspel!