söndag, september 28, 2008

Motion: Bostäder för sociala ändamål

Alla måste hjälpa till med bostäder för sociala ändamål!

Bostadssituationen är mycket svår i Lund för flera utsatta grupper. Det gäller t.ex. vid famil­jesplittring, för ungdomar som tvingas lämna föräldrahemmet, för personer som saknar fast anställning och för flyktingar.

Ett ständigt återkommande problem är att det nästan uteslutande är det kommunala bostadsföretaget, LKF, som tar ansvar för lägenheter för sociala ändamål. När bo­s­tads­anvisningslagen upphörde på 1990-talet sades uttryckligen från alla inblandades sida, inklusive fastighetsägarnas organisationer, att privata bostadsföretag på frivillig väg skulle fortsätta hjälpa till med sociala förturer. Lund är ett paradexempel på att så inte sker. Under 2000-talet har ingen lägenhet i det privata beståndet upplåtits till so­cialförvaltningen. Det finns redan ett fullmäktigebeslut om att kommunal mark ska överlåtas i första hand till exploatörer som tillhandahåller lägenheter för sociala än­damål. Det är hög tid för mark- och exploateringsenheten att leva upp till detta.

De privata fastighetsägarna har nu haft mer än 15 år på sig att visa att de på frivillig
väg tar ett socialt ansvar. Inget har hänt. Nu är det dags att tvinga fram åtgärder. Många företag vill bygga i Lund, såväl bostäder som byggnader för olika typer av verksamheter. Lunds kommun säljer ofta mark till sådana företag. En del av dem äger och förvaltar bostäder i kommunen. Lunds kommun bör ställa som oavvisligt krav, i samband med att exploateringsavtal upprättas, att företagen ställer en viss del av lä­genheterna till kommunens förfogande för sociala ändamål, dels av det nybyggda be­ståndet, dels i eventuellt befintligt bestånd.

Den enda bärande invändningen mot detta är farhågan att företag kan slingra sig ur sådana avtal genom att sälja fastigheterna vidare. Det finns naturligtvis sätt att komma åt detta, t.ex. genom att exploateringsavtalet utformas som en villkorad för­hyrning tills dess att hyresgästerna flyttat in. Företag som genom sådant trixande medvetet saboterar avtal riskerar naturligtvis också sitt goda rykte och därmed fram­tida affärer med kommunen.

Vi föreslår
att Lunds kommun i alla exploateringsavtal där så är möjligt skriver in skyldighet för exploatören att lämna visst antal styckelägenheter till kommunen för sociala ändamål.

Mats Olsson, Nita Lorimer