torsdag, september 25, 2008

Kommunfullmäktige 25 sept, del 4Min motion om social jour har nu äntligen kommit upp. Den skrevs för två år sedan, strax efter valet. Här är mitt anförande. Tyvärr stödjer inte (s) och (mp) oss längre, dock har (dv) yrkar bifall.


Anförande, motion om social jour.

Under kvällar och helger ställs samhällets problem på sin spets. Våld och missbruksproblem stängs in bakom hemmets fyra väggar och samhället runtomkring varken ser eller hör. Under kvällar, när skol- och arbetskamraternas stöd och gemenskap upphör för dagen, känns säkert dessa problem ännu jobbigare att bära på för de som är inblandade och många fattar säkert då sina beslut om att söka hjälp och stöd från samhället. Lund är en av de få kommuner i sin storlek som inte har en social jour heltäckande över veckans alla dagar. Lundabornas behov av en social jour lär inte vara mindre än invånarna i andra jämnstora kommuner. Vi tror inte att Lund skulle vara så unikt att just vi saknar sociala problem på vardagskvällarna.

Vi vill därför att socialnämnden ska utreda former och kostnader för en sådan jour, bemannad av personer med rätt utbildning. Där ska man kunna få snabb och bra stöd och hjälp utan att först behöva ta kontakt med de myndigheter som har beredskap under vardagskvällarna. Nu har den sociala jouren endast kvällsöppet under fredagar, lördagar och söndagar, då vanliga människor kan kontakta jouren direkt utan att gå via andra myndigheter vid icke-livshotande händelser. Idag måste man under vardagar först vända sig till polisen eller vården, som sedan sållar och beslutar om de vill vända sig till den sociala jouren.

Vårt förslag skulle öppna jouren även under vardagskvällar, alltså därmed under kvällarna alla veckans dagar. Vi vill inte nu binda oss till speciella öppettider, utan nöjer oss med att säga att vi vill utöka till veckans alla dagar och kvällstid. Vi inser ju allihopa att människors behov av hjälp och stöd under vardagar inte anpassar sig till socialförvaltningens kontorstider, och att det är viktigt att fånga upp problem så tidigt som möjligt.

Ett beslut att utöka den sociala jouren här skulle självklart innebära att socialnämnden får återkomma med en mer detaljerad utformning och ekonomiska uträkningar.

Jag yrkar därmed bifall på motionen.