torsdag, mars 29, 2012

Mars-KF: Avskaffa parkeringsnormen!

Vänsterpartiets motion "Avskaffa parkeringsnormen" diskuterades idag i kommunfullmäktige. Vi yrkade såklart bifall, för att minska biltrafiken i Lund. Våra oppositionsvänner yrkade istället att ett maxtak på antalet parkeringsplatser ska inarbetas i den parkeringsnorm som håller på att ses över. Borgarna tyckte att detta var det "dummaste de hört" och kallade oss "tokvänster"...

Avskaffa eller omarbeta parkeringsnormen

Genom en kommunal bestämmelse tvingas den som vill bygga i Lund fortfarande att anlägga parkeringsplatser. I parkeringsnormen fastställs att minst ett visst antal p-platser måste byggas för såväl bostäder som kontor och andra verksamheter. Till och med för studentbostäder finns en minimigräns.

Det årliga resandet med bil inom Lunds kommun måste minska med ca en procent årligen, sammanlagt med 60 procent till år 2050, för att målet om 85 procent läge koldioxidutsläpp detta år ska nås. Just nu ökar istället resandet med bil. Genom parkeringsnormen tvingar kommunen fram en fortsatt anpassning till bilism i de nya områden som byggs, rakt emot de ambitioner som i andra sammanhang uttrycks.

Dessutom medverkar parkeringsnormen till att öka byggkostnaderna och därmed också hyror och priser. Eftersom det ofta byggs tätt idag tvingar kommunen explotörerna att skapa p-anläggningar under husen. Kvadratmeterpriset för att anlägga en underjordisk parkeringsplats är i många fall högre än bostadens eller kontorets kvadratmeterpris.

Parkeringsnormen infördes under 1960-talet då klimathotet ännu var okänt och privatbilismen sågs som prioriterat transportsystem. Idag finns ett annat synsätt och parkeringsnormen är hopplöst föråldrad. Om det behövs en parkeringsnorm idag skulle det i så fall vara som ett tak, en bestämmelse om ett maximalt antal parkeringsplatser som får lov att finnas inom ett område.

Därför föreslår vi

att parkeringsnormen för bilar avskaffas eller omarbetas så att den istället anger maximalt antal parkeringsplatser.

Mats Olsson, Angelica Svensson

Mars-KF: Värna demokratin genom mycket och bra information!

Kommunfullmäktige jobbar på så smått mot natten. 22.30 är vår sluttid (vi börjar kl 17). Det är inga pauser inplanerade, men det är stor rörlighet mellan salen och fikarummet. Just nu, när klockan börjar närma sig 20 och mötet alltså pågått tre timmar, är det väldigt få personer i salen.

Dagens fjärde ärende handlade om förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, det dokument som bestämmer vad och hur kommunfullmäktige får göra (förutom kommunallagen). Några ändringar behövde göras i dokumentet, bland annat att skriva in att kallelse och handlingar skickas digitalt, eftersom vi nu har läsplattor och digitala handlingar. Det är ju en helt okej ändring.

Den andra ändringen som diskuterades är att förändra annonsen för kommunfullmäktiges ärenden, alltså det sätt vi berättar för lundaborna att det är dags för KF-möte och vilka frågor som kommer diskuteras. Idag annonseras hela dagordningen i lokala dagstidningar, och på hemsidan. Ett förslag fanns att minska annonsen, och bara plocka ut några ärenden, de mest intressanta.

Vänsterpartiet vill att hela dagordningen ska annonseras även i fortsättningen, trots att det blir en lång och något kostsam annons. Det är ett viktigt sätt att visa för lundaborna vad som händer, och därmed en viktig pusselbit i den kommunala demokratin. Vårt yrkande, tillsammans med miljöpartiet, att ha hela annonsen blev tyvärr nedröstat, istället blev det en lösare skrivning att en förändring är möjlig, men att det krävs enighet bland partierna för att göra en sådan.

Utöver annonseringen i tidningar så annonseras även kommunfullmäktige på hemsidan lund.se. Kommunens hemsida är dock en hel diskussion i sig, den skulle minst sagt behöva förbättras...

Mars-KF: Inga pengar till företagarnas fikarum!

Första ärendet på dagordningen idag är att Lund ska gå in som aktieägare i ett nybildat bolag på företagsparken Ideon. På Ideon finns en stor mängd mindre och större företag i IT- och bioteknik-branschen. Ideon är såklart mycket viktigt för företagsamheten i Lunds kommun, men företagen sköter sig rätt bra själva.
Nu har det startats ett bolag för att möjliggöra en "mötesplats" för företag på Ideon. Det är ju fint med mötesplatser och inte heller särskilt svårt att starta. En lokal krävs, ett program och någon som arrangerar. Det finns t.ex. många olika typer av frukostmöten i Lund för företagare (som vi politiker också blir inbjudna till).

Problemet med den här mötesplatsen är att den kostar Lunds kommun en halv miljon om året över tio år - alltså totalt fem miljoner kronor. Det är pengar som vi kan och behöver lägga på andra saker, grundläggande välfärd som skola, äldrevård och parkskötsel.

Vänsterpartiet yrkade därför, tillsammans med miljöpartiet, återremiss på aktieägaravtalet, så att det kan omförhandlas och inte innebära ett så stort stöd från Lunds kommun. Tyvärr röstades återremissyrkandet ner och vi kommer därför att rösta nej till hela avtalet.

Mars-KF: Första KF med läsplattor

Detta är det första kommunfullmäktige-mötet som vi kör med läsplattor, och samtidigt det sista där vi fick hemskickade handlingar. Som en liten övergångsperiod får man idag välja om man vill vara papperslös eller pappersolös.

Vi har kört läsplattor i nästan ett år i Lund nu. Kommunstyrelsens arbetsutskott började för ett år sedan, och sedan följde hela kommunstyrelsen med från och med maj förra året. Efter lite upphandling under hösten har nämnderna sedan december infört läsplattor successivt, och nu är det alltså sista steget med kommunfullmäktige. Det betyder att ett stort antal politiker (tvåhundra?) har fått läsplattor nu och utbildning om hur de fungerar. Ett stort steg framåt in i 2000-talet, och en satsning som vi i vänsterpartiet hoppas även ska leda till större demokratisering av kommunen i och med att handlingar nu lättare kan läggas ut på nätet för allmän beskådan. Men där är vi inte ännu, de enda handlingar som lätt kan laddas ner via hemsidan är kommunfullmäktiges.

Det finns några små problem med läsplattorna och handlingarna, men i det stora hela fungerar det alldeles utmärkt. Det blir dessutom lägre portokostnader och kostnader för kopiering och papper. Om vi än så länge har sparat något tid är nog en mer öppen fråga.

Mars-kommunfullmäktige

Nu är det kommunfullmäktige igen. Vi börjar med lite konstpaus, datorsystemet stämmer inte med ledamöternas voteringsnummer, vilket ställer till ganska mycket problem (tänk om man blir moderat i protokollet!).

På dagordningen idag har vi bland annat ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, en motion från oss i vänsterpartiet om parkeringsnormen och en motion från socialdemokraterna om upprustning av naturområdet Vombs Fure. Mer om detta senare.

Följ kommunfullmäktige på twitter. Jag twittrar under namnet @gunnarssonhanna och hashtagen #lundpol och #lundKF.

Det går såklart även att se kommunfullmäktige på nätet. Handlingarna finns att ta del av här som en jättestor pdf-fil.

lördag, mars 24, 2012

Bygg inte mer motorväg!

Idag hade jag och min kommunstyrelsekollega Emma Berginger från miljöpartiet, en insändare i Sydsvenskan angående den eventuella nya motorvägsavfarten på Ideon - som vi blankt säger nej till!

I dagarna har Trafikverket dragit igång planeringen av en ny motorvägsavfart mellan Lund och Malmö. På ett par års sikt finns alltså risken att det finns fem avfarter förbi Lund, jämfört med dagens fyra (vilket redan idag är minst en för mycket!). På det informationsmöte som Trafikverket nyligen höll för boende och intresserad allmänhet, uttrycktes stora farhågor om bland annat ökat buller, färre och mindre grönytor och en sämre trafikmiljö för gående och cyklister. Detta är allvarliga konsekvenser, men farhågorna behöver inte bli verklighet – det finns nämligen en enkel lösning – bygg inte någon mer motorvägsavfart!

Vi i vänsterpartiet och miljöpartiet protesterar mot hela tanken att bygga en ny motorvägsavfart förbi Lund. Vi ser inte alls något behov av detta, och vill därför uppmana Trafikverket att redan nu ta ett steg tillbaka. Bespara er tiden och arbetet som behövs för att göra en förstudie – lägg ner projektet redan innan det har börjat!

Den ökande biltrafiken som befaras på Ideon och Brunnshög i framtiden ska inte bemötas med fler vägar! Kommunen har klara och tydliga miljö- och klimatmål som kräver att trafiken i Lund måste minska. Det gäller framförallt privatbilismen. Istället för att bygga vägar och underlätta för bilåkande, är den enda vettiga lösningen att satsa på mer miljövänliga transporter: Kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar. Kronan i verket är självklart Lunds framtida spårväg, som kommer ge alla som bor och arbetar på Ideon och Brunnshög stadens bästa kollektivtrafikläge! Bygg spårväg – inte motorväg!

Hanna Gunnarsson (v)
Emma Berginger (mp)
ledamöter i kommunstyrelsen

torsdag, mars 01, 2012

KF 1 mars: Nej till ny motorvägsavfart

Miljöpartiet har ställt en interpellation (skriftlig fråga) till kommunstyrelsens ordförande, Mats Helmfrid (m) om den eventuella nya motorvägsavfarten vid Brunnshög. Mp anser, vilket de har helt rätt i, att fler avfarter från motorvägen från Malmö gynnar biltrafiken, vilket inte är i enlighet med Lunds miljömål. Moderaterna menar att en avfart är nödvändig för förtagens blomstring, trots att det redan finns fyra avfarter från motorvägen förbi Lunds stad.

Det nya bostadsområdet Solbjer, som byggs precis i närheten av de nya forskningsanläggningarna MAX och ESS, har potential att bli ett riktigt bra och hållbart område. Spårväg har planerats i många år, tänkt att gå från Lund C till ESS. Tanken är att de allra allra flesta som jobbar och bor på Solbjer ska transportera sig med hjälp av kollektivtrafik, och att de ska ha de bästa möjligheterna i stan att göra detta.

Nu ser vi dock hur spårvagnsbyggnationen skjuts på framtiden, ett år i taget. Det senaste bakslaget var att det när detaljplanen för ESS inte fanns någon spårvagn inplanerad! Eftersom detaljplanen är det dokument som reglerar vad som får och inte får byggas, betyder det att spårvagn inte får byggas i närheten av ESS. Borgarna menar dock att de fortfarande vill ha spårväg, men vi ser inga konkreta tecken på det - mer än en generellt hållen förstudie. Men, hoppet är det sista som överger människan. Vi fortsätter att kämpa för spårvagn och hållbart resande!

KF 1 mars: Gatuunderhåll

Kommunfullmäktige har nu pågått i nästan tre timmar. Trots en kort dagordning känns det som att vi siktar mot maxtid (22.30)... Vi har hunnit skära ner i budgeten för 2012, diskuterat riktlinjer för upphandling (en fråga som skickades tillbaka), beslutat att ta fram en plan om energieffektivisering och är nu inne på en diskussion om gatu-underhåll. Från det stora till det lilla...

Underhållet av gator och parker i Lund är eftersatt. Tekniska förvaltningen har inte tillräckligt med pengar för att göra löpande och förebyggande underhåll, utan tvingas prioritera det som är riktigt dåligt. Det leder till många klagomål, eftersom dåliga gator och övervuxna parker är sådant som människor ser varje dag och påverkas av direkt. När kommunstyrelsens arbetsutskott denna vecka har fått bokslutet för 2011 presenterat för sig, säger tekniska förvaltningen klart och tydligt att mer resurser behövs för just gatu- och parkunderhåll. Botten är nu nådd och ett krafttag måste tas.

Tyvärr har tekniska nämnden idag fått ytterligare ett nedskärningsbeslut i liggande budget för 2012, något som inte precis gynnar möjligheten att lägga mer tid och kraft på långsiktigt förebyggande arbete. Nu när en motion har inkommit om att förbättra gatorna i Dalby (från populistpartiet Sverigedemokraterna), upprepar vi återigen: Det behövs mer resurser till kommunens alla nämnder, så att det långsiktiga och förebyggande arbetet återigen kan bli en prioriterad verksamhet.

KF 1 mars: Nedskärningar på 21,2 miljoner

Kommufullmäktiges första ärende är en kalldusch, även om det har varit känt en längre tid. Den borgerliga majoriteten gör en nedskärning i budgeten för 2012, den budgeten som beslutades förra sommaren och som nämnderna har planerat för och redan börjat arbeta utifrån!

Det ekonomiska världsläget är allvarligt. Vi får dagliga rapporter från det allvarliga läget i Grekland, och det spiller såklart över även på oss här i Lund. Vi ser det tydligt i det avstannade byggandet i kommunen, där utbyggnad läggs på is trots att detaljplaner och bygglov finns.

I Lund klubbar nu den borgerliga majoriteten igenom en nedskärning på totalt 21,2 miljoner för 2012 års budget. Nedskärningar görs på två sätt:

(1) Dels görs en generell besparing på alla nämnder. Det innebär att alla nämnder får i uppdrag att spara en viss procent, men inga riktlinjer om hur och på vad. En del av nämnderna ska minska med 0,75 % av budgeten och en del (skolnämnderna, socialnämnden) ska minska med 0,375 %. Det låter som lite pengar, men motsvarar många tjänster, eftersom personal ofta är den stora rörliga kostnaden som är möjlig att minska.

(2) Dels görs några mer specifika neddragningar genom att några satsningar skjuts på framtiden. Det handlar om fria bussresor för pensionärer över 75 år och vårdnadsbidraget. Tillsammans utgör dessa två satsningar 5,5 miljoner. Att vårdnadsbidraget skjuts ännu mer på framtiden (stackars kd har väntat på det flera år...) är vi ju glada för. Må det aldrig införas! Däremot vill vi ha gratis buss för personer över 75 år (och såklart för alla, men ett steg i taget är okej).

Oppositionens (v, s, mp och dv) har de senaste åren, sedan maktskiftet 2006, yrkat på skattehöjning till den nivå som var 2006. Det innebär 40 öre per hundralapp och en rejäl förstärkning av valfärden.

Kommunal ekonomi är för övrigt roligt och komplicerat. I juni antog vi 2012 års budget, densamma som vi diskuterar just nu på KF, denna vecka har vi gått igenom 2011 års bokslut och i april drar planeringen för 2013 års budget i gång på allvar. Vi bollar alltså just nu tre år i luften samtidigt. Inte helt lätt, måste jag erkänna. Men spännande.

Live från kommunfullmäktige 2012-03-01

Succén är tillbaka, liveblogg från kommunfullmäktige! Vi är precis igång med det första ärendet, en rejält nedskärning i innevarande budget. Inte kul alls, men ett resultat av borgerlig politik och kapitalismens världsomfattande kris.

Glöm inte att ni kan följa Lunds kommunfullmäktige på här! Dessutom är vi några som twittrar på hashtagen #lundpol - mig kan ni följa på @gunnarssonhanna