lördag, mars 24, 2012

Bygg inte mer motorväg!

Idag hade jag och min kommunstyrelsekollega Emma Berginger från miljöpartiet, en insändare i Sydsvenskan angående den eventuella nya motorvägsavfarten på Ideon - som vi blankt säger nej till!

I dagarna har Trafikverket dragit igång planeringen av en ny motorvägsavfart mellan Lund och Malmö. På ett par års sikt finns alltså risken att det finns fem avfarter förbi Lund, jämfört med dagens fyra (vilket redan idag är minst en för mycket!). På det informationsmöte som Trafikverket nyligen höll för boende och intresserad allmänhet, uttrycktes stora farhågor om bland annat ökat buller, färre och mindre grönytor och en sämre trafikmiljö för gående och cyklister. Detta är allvarliga konsekvenser, men farhågorna behöver inte bli verklighet – det finns nämligen en enkel lösning – bygg inte någon mer motorvägsavfart!

Vi i vänsterpartiet och miljöpartiet protesterar mot hela tanken att bygga en ny motorvägsavfart förbi Lund. Vi ser inte alls något behov av detta, och vill därför uppmana Trafikverket att redan nu ta ett steg tillbaka. Bespara er tiden och arbetet som behövs för att göra en förstudie – lägg ner projektet redan innan det har börjat!

Den ökande biltrafiken som befaras på Ideon och Brunnshög i framtiden ska inte bemötas med fler vägar! Kommunen har klara och tydliga miljö- och klimatmål som kräver att trafiken i Lund måste minska. Det gäller framförallt privatbilismen. Istället för att bygga vägar och underlätta för bilåkande, är den enda vettiga lösningen att satsa på mer miljövänliga transporter: Kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar. Kronan i verket är självklart Lunds framtida spårväg, som kommer ge alla som bor och arbetar på Ideon och Brunnshög stadens bästa kollektivtrafikläge! Bygg spårväg – inte motorväg!

Hanna Gunnarsson (v)
Emma Berginger (mp)
ledamöter i kommunstyrelsen