torsdag, november 27, 2014

Budget-kommunfullmäktige. (v): "Vi vänder den kantrande skutan i Lund"

Vänsterpartiets inledningsanförande i budgetdebatten, november 2014. Angelica Svensson höll anförandet. Det talade ordet gäller, såklart. 

"Det nya rödgrönrosa styret i Lund lägger nu fram sin första budget. Det är en avgörande händelse att byta styre från den blå alliansen till det rödgrönrosa styret. Det förtroende som väljarna gett oss är jag väldigt glad över.

Det budgetförslag vi lägger fram är ambitiöst, men det är så klart inte en ren vänsterpartibudget. Jag står här som en mycket stolt men inte nöjd vänsterpartist, för att låna kommunals gamla slogan. Det är en budget där vänsterpartiet fått genomslag för en del av våra konkreta förslag, och kanske viktigast, för en satsning istället för en nedskärning på kommunens verksamhet. Vi har åtta år bakom oss där förvaltningarna inte fått kompensation för pris- och löneökningar, alltså en smygnedskärning som fortsatt år för år. Vänsterpartiet har inte fått igenom en full kompensation för pris- och löneökningar, men vi har vänt den kantrande skutan och nästa år väntar vi oss just full kompensation för pris- och löneökningar. Då ska vi inte bara ha vänt skutan utan också satt ut rätt riktning. Men vi vet att det här är saker som tar tid, det krävs ett aktivt arbete med de förändringar vi vill ha till stånd. Det kommer att ta tid men vi kommer att få till en utveckling av verksamheten och förändring i rätt riktning.

Den här mandatperioden kommer vänsterpartiet att framförallt att arbeta med kommunens roll som arbetsgivare. Lunds kommun har cirka 9000 anställda och 77 % av dessa är kvinnor. Vi kommer att arbeta med de kommunanställdas arbetsvillkor ur ett feministiskt perspektiv. De förslag vi lägger är självklart bra för alla anställda oavsett om man är man eller kvinna men vi har med oss vilka de anställda är och vad som skulle utgöra positiva förändringar för dem.

Vänsterpartiet kommer att arbeta med jämställda löner. I personalredovisningen har vi sett att löneskillnaderna mellan likvärdiga jobb har ökat de senaste åren. Vi kommer att göra en ordentlig analys av resultaten i personalredovisningen och ge riktade anslag till de grupper där vi upptäcker osakliga löneskillnader. I Lunds kommun ska kön inte ha någon betydelse utan erfarenhet, kompetens och utförande ska vara centralt för din lön.

Vänsterpartiet kommer att arbeta med att avskaffa de delade turer som personalen inte vill ha kvar. Att jobba delade turer, alltså ett arbetspass på morgonen med en längre rast och sedan ett arbetspass till, har kommunfullmäktige redan sagt ja till genom att bifalla vänsterpartiets motion om att avskaffa delade turer inom Lunds kommun. Konsekvenserna av delade turer blir att det blir svårare för de anställda att ha ett vanligt liv, tex att hämta och lämna på dagis. Ofta går inte tiden mellan två pass att utnyttja till något vettigt om man bor en bit bort från sin arbetsplats, om man jobbar i Genarp och bor i Lund tex. Vi menar att det inte går att avskaffa delade turer utan att också höja bemanningen samtidigt. Det kommer att krävas fler händer i vården för att få bort de delade turerna och den satsningen är vi i det rödgrönrosa styret beredda att göra. Det kommer att kosta initialt men det kommer att löna sig i längden då jag tror att vi kommer att få lättare att rekrytera personal, en nöjdare personal och en personal som orkar arbeta fram till pensionen.

En annan motion som vänsterpartiet fått igenom men som inte blivit verklighet men som nu ligger med i budget är satsningen på blommor och rehabilitering. Vi ska arbeta i Lunds kommun för att få en så bra arbetsmiljö vi kan och när vår personal blir sjuka ska vi arbeta så bra vi kan för att få tillbaka dem i någon form av arbete. Personalredovisningen pekar på för höga ohälsotal ochvi ser att antalet utköp av personal ökar. Den här utvecklingen vill vi vända genom att slå två flugor i en smäll. Vänsterpartiet kommer att arbeta med att Lunds kommun startar ett växthus, en plantskola, där vi både kan få blommor av bra kvalitet till uteplanteringar och ha aktiviteter där folk kan arbetsträna.

Ja, Så rullar historiens hjul och spinner ett nät av människors liv. Och vi står mitt i ett historiskt skifte av styre i Lund. Vi kommer att påverka människors liv med de beslut vi tar i dag. Det krävs att vi alla tar ett stort ansvar och vågar att jämka för att få till ett bra beslut i kommunfullmäktige.

Vi i vänsterpartiet är beredda att ta det ansvaret och jag yrkar härmed i enlighet med vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Med det här budgetförslaget är vi beredda att tillsammans med de andra röda, gröna och rosa partierna styra Lund."

onsdag, november 12, 2014

KS: Lund utökar sitt välkomnande av ensamkommande flyktingbarn!

Idag har kommunstyrelsen haft sitt första sammanträde för mandatperioden. Precis som på första kommunfullmäktige-mötet var det lite skolstart-stämning, alla är lite förvirrade om var man ska sitta och hur allt går till. Kommunstyrelsen har den här mandatperioden tre nya partier och såklart flera nya ledamöter. 47 punkter fanns på dagordningen, med runt 3000 sidor handlingar (men nej, man läser inte allt...).

Det absolut mest positiva beslutet på kommunstyrelsen ikväll var att Lunds kommun fördubblar sitt mottagande och välkomnande av ensamkommande flyktingbarn! Det är ett väldigt viktigt beslut för att Lund ska vara en ännu mer trygg stad för barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar har tvingats att fly från sina hem. Världen brinner runt omkring oss och vi måste alla visa medmänsklighet och solidaritet för varandra. Beslutet var tyvärr inte enigt i kommunstyrelsen, men nästan alla partier från höger till vänster, utom ett, vill att Lund ska vara en öppen och medmänsklig stad. I praktiken kommer Lunds kommun nu välkomna 56 ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen diskuterade även det miljöstrategiska arbetet med anledning av externa bidrag som avslutas och därmed en osäkerhet om hur många av tjänsterna ska finansieras, förbättrad medborgarservice i ett stort servicecenter i nya kommunhuset Kristallen och samtliga detaljplaner (6 stycken) för spårvägssträckningen.

På mötet valdes även kommunens tre utskott: arbetsutskottet (KSAU), arbetsgivarutskottet och miljöutskottet. Arbetsutskottet består av nio politiker och är en mäktig instans i kommunen, inte för att vi i KSAU fattar så många beslut utan mer för att det är kommunkontorets och övriga tjänstemäns instans för förankring av nya stora inriktningar i verksamheten. KSAU får därmed mycket information om vad som händer i kommunen och kan på ett tidigt skede styra projekt eller verksamheter.

Precis som i kommunfullmäktige, har vi inte några tydliga majoriteter i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna sitter som vågmästare och vi vet därför inte hur alla voteringar slutar. Det öppnar för intressanta diskussioner mellan blocken, framförallt i sådana frågor som inte är ideologiskiljande mellan höger och vänster, frågor där vi från början är typ överens. Det återstår att se hur det går.

torsdag, november 06, 2014

Avskaffa delade turer i Lund - vänsterns motion bifallen!

I slutet av våren la vi i Vänsterpartiet en mycket viktig motion till Lunds kommunfullmäktige: Att avskaffa de ofrivilliga delade turer i Lunds kommun. Tack vare stort stöd från flera partier i kommunfullmäktige blev den idag bifallen!

Delade turer är arbetspass som är uppdelade på förmiddag och eftermiddag, men en lång paus däremellan. I värsta fall kan pauserna vara flera timmar långa, tid som den som jobbar inte får betalt för. Sådana delade arbetspass innebär att den som jobbar får jobba ett par timmar en tidig morgon och sedan ett par timmar en sen eftermiddag eller kväll. Delade turer förekommer i vården och kollektivtrafiken, där arbetsbelastningen är högre vissa tider på dygnet.

Att avskaffa de delade turerna skulle vara en stor arbetsmiljöförbättring för många anställda inom dessa områden. Istället för att ha dötid mitt på dagen får man då istället en vanlig åtta (eller sex!) timmar lång arbetsdag med sammanhållen fritid antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen/kvällen.

Delade turer finns idag för att spara pengar. Det är billigare att betala de anställda lön precis bara den tiden då de behöver utföra sitt arbete, och kunna styra deras arbetstid precis hur man vill. Men så ska inte en bra arbetsmarknad fungera. En bättre arbetsmiljö för de som jobbar måste få kosta pengar, genom till exempel att vi delar på jobben och jobbar kortare arbetsdagar och att fler anställs för att täcka upp alla timmar under dygnet. Jag tror inte att det finns arbetsplatser som har helt slut på arbetsuppgifter vissa timmar under dagen, och skulle det mot förmodan vara så är det ju ett ypperligt tillfälle att erbjuda de anställda till exempel fortbildning eller friskvård.

I Lunds kommuns nu gällande budget för 2015 finns två miljoner för att avskaffa delade turer, som de borgerliga la in i juni. I den budget som vi rödgrönrosa kommer lägga i november finns ytterligare 4 miljoner för detta arbete. Så vi kommer kunna komma en bra bit på vägen i detta viktiga feministiska arbete framöver!

Slutredovisning för borgarna på november-KF. Betyg: "Sådär"

Nu är det mandatperiodens andra kommunfullmäktigemöte, det första med "riktiga" ärenden. Kommunfullmäktiges uppsättning ledamöter speglar nu helt och hållet valresultatet, nya kommunstyrelsen har sitt första möte nästa vecka, medan nämnderna har kvar sin gamla uppsättning och majoritet till årsskiftet.

Valresultatet i Lund resulterade i att inget av de traditionella blocken har majoritet. Vi rödgrönrosa (S, MP, V och FI) saknar två mandat för att kunna få igenom t.ex. vår budget. Detta är en hel ny situation i Lund som innebär att partierna måste förhandla med varandra, om man inte vill låta sverigedemokraterna vara vågmästare i fullmäktige. Denna situation nämndes av flera ledamöter, både på gruppmötet innan KF och i inledningen av debatten på delårsredovisningen. Det ska bli spännande att se vad detta innebär för samtalsklimatet och längden på mötena i kommunfullmäktige.

Just delårsredovisningen, som ger en bild av kommunens ekonomi och verksamhet, var KF-mötets stora ärende. Det är den sista delårsrapporten för 2014, tillika de borgerligas sista redovisning av verksamheten. Det är inte slutbetyget, det kommer en årsredovisning på helåret också, som kommer framåt våren.

Betyget i den här delårsredovisningen är: "sådär". Det finns mycket bra i Lunds kommun, men också mycket som verkligen kan göras bättre. Stora nämnder med mycket verksamhet varnar för underskott vilket gör att kommunen i stort prognostiserar ett underskott på 24 miljoner. Socialnämnden, som kanske gör kommunens viktigaste välfärdsinsatser beräknar gå med hela 34 miljoner minus! För mig är det en självklarhet att vi lundabor måste vara med och ge kommunen möjlighet att stärka välfärden genom en skattehöjning. 

På många andra områden finns mycket att göra. Miljöarbetet måste förbättras, jämställdhetsarbetet och arbetet med att förbättra arbetsmiljön och mer aktivt arbeta med rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Framförallt måste vi arbeta med att jämställa lönerna framöver. Den senaste lönekartläggningen visar på löneskillnader mellan 1500 kr och 2700 kr mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper. 

söndag, november 02, 2014

Den första veckan av ditt nya politiska liv

Representanter för de rödgrönrosa partierna i Lunds kommun

Det har gått sju veckor sedan valen till kommunen, regionen och riksdagen. Sju både händelserika och händelselösa veckor. Men nu har vi landat i de samarbeten som kommer vara ramen för kommunpolitiken i Lund fyra år framöver. Eller, ja, förmodligen fyra år framöver. Man vet aldrig. Det Parlamentariska Läget är sådant att det är omöjligt att säga hur nästa år, eller ens nästa vecka, egentligen kommer se ut.

Det finns ingen tydlig politisk majoritet i Lunds kommun. De rödgrönrosa partierna (S, MP, V och FI) har 31 platser i kommunfullmäktige. Det krävs 33 för att ha en politisk majoritet. Alliansen (M, FP, C och KD) och FörNyaLund har 29 platser. Sverigedemokraterna 5. Så är det politiska landskapet i Lunds kommun.

Den senaste veckan har varit intensiv. Strax innan kommunfullmäktiges konstituerande möte (det var lite stressigt där i slutet...), en torsdag, var vi klara med uppdelningen av de politiska posterna mellan de rödgrönrosa partierna. Helgen efter första kommunfullmäktigemötet diskuterade vi den politiska plattformen, och den senaste veckan har vi haft fyra budgetmöten på fem dagar. Om jag tycker det har varit intensivt är det ju förmodligen ingenting mot vad mina socialdemokratiska och miljöpartistiska politikerkollegor tillika kommunalråd måste känna, som ju faktiskt är dem som har fått dra det stora lasset (av någon anledning är det inte vänsterpartisten som man skickar fram för att förhandla budget med borgarna).


Det Parlamentariska Läget i Lund - sju veckor av hela havet stormar 
Under de första fyra veckorna efter valet försökte S och MP tillsammans sy ihop en majoritet med FP och C, ett blocköverskridande samarbete. Vi i vänsterpartiet kunde följa arbetet både genom samtal med S och MP (såklart) men också via medierna. Genom Sydsvenskan fick vi till exempel veta vad S och MP var beredda att ge FP och C för att få med dem i ett samarbete. Det visade sig vara ganska mycket, både politik och poster. Men FP och C sa nej, två gånger.

Under tiden var det ganska händelselöst för oss i vänsterpartiet. Under flera veckor pendlade vi mellan att vara i ett samarbete med S, MP och FI, och att vara i vänsteropposition mot ett möjligt blocköverskridande samarbete. Vår planering gick lite på tomgång i väntan på besked och vi diskuterade flera parallella möjliga spår. Men mest av allt visste vi ingenting.

När borgarna sagt nej, stod hoppet till FörNyaLund (FNL). FNL är ett parti som bygger på ett motstånd mot spårvägsbygget, och som i övrigt vill ha "bättre med allt". Partiets fyra ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige kan bedömas vara ideologiskt splittrade, och de var öppna för att förhandla både högerut och vänsterut. Fem veckor efter valet valde de att gå med borgarna, som då kunde lägga ytterligare fyra platser till sina 25 och sluta på 29 platser. Men inte heller det är ju en 33-mandatsmajoritet.

Vi rödgrönrosa är alltså det största blocket, om än utan majoritet. När tiden höll på att rinna ut gjorde vi snabbt som attans klart slutförhandlingar under några sena kvällar. Socialdemokraterna fick kommunstyrelseordförandeposten, vilket ju innebär att det har varit maktskifte i Lunds kommun, från M till S. Så det slutade ju för väl ändå.