torsdag, november 27, 2014

Budget-kommunfullmäktige. (v): "Vi vänder den kantrande skutan i Lund"

Vänsterpartiets inledningsanförande i budgetdebatten, november 2014. Angelica Svensson höll anförandet. Det talade ordet gäller, såklart. 

"Det nya rödgrönrosa styret i Lund lägger nu fram sin första budget. Det är en avgörande händelse att byta styre från den blå alliansen till det rödgrönrosa styret. Det förtroende som väljarna gett oss är jag väldigt glad över.

Det budgetförslag vi lägger fram är ambitiöst, men det är så klart inte en ren vänsterpartibudget. Jag står här som en mycket stolt men inte nöjd vänsterpartist, för att låna kommunals gamla slogan. Det är en budget där vänsterpartiet fått genomslag för en del av våra konkreta förslag, och kanske viktigast, för en satsning istället för en nedskärning på kommunens verksamhet. Vi har åtta år bakom oss där förvaltningarna inte fått kompensation för pris- och löneökningar, alltså en smygnedskärning som fortsatt år för år. Vänsterpartiet har inte fått igenom en full kompensation för pris- och löneökningar, men vi har vänt den kantrande skutan och nästa år väntar vi oss just full kompensation för pris- och löneökningar. Då ska vi inte bara ha vänt skutan utan också satt ut rätt riktning. Men vi vet att det här är saker som tar tid, det krävs ett aktivt arbete med de förändringar vi vill ha till stånd. Det kommer att ta tid men vi kommer att få till en utveckling av verksamheten och förändring i rätt riktning.

Den här mandatperioden kommer vänsterpartiet att framförallt att arbeta med kommunens roll som arbetsgivare. Lunds kommun har cirka 9000 anställda och 77 % av dessa är kvinnor. Vi kommer att arbeta med de kommunanställdas arbetsvillkor ur ett feministiskt perspektiv. De förslag vi lägger är självklart bra för alla anställda oavsett om man är man eller kvinna men vi har med oss vilka de anställda är och vad som skulle utgöra positiva förändringar för dem.

Vänsterpartiet kommer att arbeta med jämställda löner. I personalredovisningen har vi sett att löneskillnaderna mellan likvärdiga jobb har ökat de senaste åren. Vi kommer att göra en ordentlig analys av resultaten i personalredovisningen och ge riktade anslag till de grupper där vi upptäcker osakliga löneskillnader. I Lunds kommun ska kön inte ha någon betydelse utan erfarenhet, kompetens och utförande ska vara centralt för din lön.

Vänsterpartiet kommer att arbeta med att avskaffa de delade turer som personalen inte vill ha kvar. Att jobba delade turer, alltså ett arbetspass på morgonen med en längre rast och sedan ett arbetspass till, har kommunfullmäktige redan sagt ja till genom att bifalla vänsterpartiets motion om att avskaffa delade turer inom Lunds kommun. Konsekvenserna av delade turer blir att det blir svårare för de anställda att ha ett vanligt liv, tex att hämta och lämna på dagis. Ofta går inte tiden mellan två pass att utnyttja till något vettigt om man bor en bit bort från sin arbetsplats, om man jobbar i Genarp och bor i Lund tex. Vi menar att det inte går att avskaffa delade turer utan att också höja bemanningen samtidigt. Det kommer att krävas fler händer i vården för att få bort de delade turerna och den satsningen är vi i det rödgrönrosa styret beredda att göra. Det kommer att kosta initialt men det kommer att löna sig i längden då jag tror att vi kommer att få lättare att rekrytera personal, en nöjdare personal och en personal som orkar arbeta fram till pensionen.

En annan motion som vänsterpartiet fått igenom men som inte blivit verklighet men som nu ligger med i budget är satsningen på blommor och rehabilitering. Vi ska arbeta i Lunds kommun för att få en så bra arbetsmiljö vi kan och när vår personal blir sjuka ska vi arbeta så bra vi kan för att få tillbaka dem i någon form av arbete. Personalredovisningen pekar på för höga ohälsotal ochvi ser att antalet utköp av personal ökar. Den här utvecklingen vill vi vända genom att slå två flugor i en smäll. Vänsterpartiet kommer att arbeta med att Lunds kommun startar ett växthus, en plantskola, där vi både kan få blommor av bra kvalitet till uteplanteringar och ha aktiviteter där folk kan arbetsträna.

Ja, Så rullar historiens hjul och spinner ett nät av människors liv. Och vi står mitt i ett historiskt skifte av styre i Lund. Vi kommer att påverka människors liv med de beslut vi tar i dag. Det krävs att vi alla tar ett stort ansvar och vågar att jämka för att få till ett bra beslut i kommunfullmäktige.

Vi i vänsterpartiet är beredda att ta det ansvaret och jag yrkar härmed i enlighet med vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Med det här budgetförslaget är vi beredda att tillsammans med de andra röda, gröna och rosa partierna styra Lund."

onsdag, november 12, 2014

KS: Lund utökar sitt välkomnande av ensamkommande flyktingbarn!

Idag har kommunstyrelsen haft sitt första sammanträde för mandatperioden. Precis som på första kommunfullmäktige-mötet var det lite skolstart-stämning, alla är lite förvirrade om var man ska sitta och hur allt går till. Kommunstyrelsen har den här mandatperioden tre nya partier och såklart flera nya ledamöter. 47 punkter fanns på dagordningen, med runt 3000 sidor handlingar (men nej, man läser inte allt...).

Det absolut mest positiva beslutet på kommunstyrelsen ikväll var att Lunds kommun fördubblar sitt mottagande och välkomnande av ensamkommande flyktingbarn! Det är ett väldigt viktigt beslut för att Lund ska vara en ännu mer trygg stad för barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar har tvingats att fly från sina hem. Världen brinner runt omkring oss och vi måste alla visa medmänsklighet och solidaritet för varandra. Beslutet var tyvärr inte enigt i kommunstyrelsen, men nästan alla partier från höger till vänster, utom ett, vill att Lund ska vara en öppen och medmänsklig stad. I praktiken kommer Lunds kommun nu välkomna 56 ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen diskuterade även det miljöstrategiska arbetet med anledning av externa bidrag som avslutas och därmed en osäkerhet om hur många av tjänsterna ska finansieras, förbättrad medborgarservice i ett stort servicecenter i nya kommunhuset Kristallen och samtliga detaljplaner (6 stycken) för spårvägssträckningen.

På mötet valdes även kommunens tre utskott: arbetsutskottet (KSAU), arbetsgivarutskottet och miljöutskottet. Arbetsutskottet består av nio politiker och är en mäktig instans i kommunen, inte för att vi i KSAU fattar så många beslut utan mer för att det är kommunkontorets och övriga tjänstemäns instans för förankring av nya stora inriktningar i verksamheten. KSAU får därmed mycket information om vad som händer i kommunen och kan på ett tidigt skede styra projekt eller verksamheter.

Precis som i kommunfullmäktige, har vi inte några tydliga majoriteter i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna sitter som vågmästare och vi vet därför inte hur alla voteringar slutar. Det öppnar för intressanta diskussioner mellan blocken, framförallt i sådana frågor som inte är ideologiskiljande mellan höger och vänster, frågor där vi från början är typ överens. Det återstår att se hur det går.

torsdag, november 06, 2014

Avskaffa delade turer i Lund - vänsterns motion bifallen!

I slutet av våren la vi i Vänsterpartiet en mycket viktig motion till Lunds kommunfullmäktige: Att avskaffa de ofrivilliga delade turer i Lunds kommun. Tack vare stort stöd från flera partier i kommunfullmäktige blev den idag bifallen!

Delade turer är arbetspass som är uppdelade på förmiddag och eftermiddag, men en lång paus däremellan. I värsta fall kan pauserna vara flera timmar långa, tid som den som jobbar inte får betalt för. Sådana delade arbetspass innebär att den som jobbar får jobba ett par timmar en tidig morgon och sedan ett par timmar en sen eftermiddag eller kväll. Delade turer förekommer i vården och kollektivtrafiken, där arbetsbelastningen är högre vissa tider på dygnet.

Att avskaffa de delade turerna skulle vara en stor arbetsmiljöförbättring för många anställda inom dessa områden. Istället för att ha dötid mitt på dagen får man då istället en vanlig åtta (eller sex!) timmar lång arbetsdag med sammanhållen fritid antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen/kvällen.

Delade turer finns idag för att spara pengar. Det är billigare att betala de anställda lön precis bara den tiden då de behöver utföra sitt arbete, och kunna styra deras arbetstid precis hur man vill. Men så ska inte en bra arbetsmarknad fungera. En bättre arbetsmiljö för de som jobbar måste få kosta pengar, genom till exempel att vi delar på jobben och jobbar kortare arbetsdagar och att fler anställs för att täcka upp alla timmar under dygnet. Jag tror inte att det finns arbetsplatser som har helt slut på arbetsuppgifter vissa timmar under dagen, och skulle det mot förmodan vara så är det ju ett ypperligt tillfälle att erbjuda de anställda till exempel fortbildning eller friskvård.

I Lunds kommuns nu gällande budget för 2015 finns två miljoner för att avskaffa delade turer, som de borgerliga la in i juni. I den budget som vi rödgrönrosa kommer lägga i november finns ytterligare 4 miljoner för detta arbete. Så vi kommer kunna komma en bra bit på vägen i detta viktiga feministiska arbete framöver!

Slutredovisning för borgarna på november-KF. Betyg: "Sådär"

Nu är det mandatperiodens andra kommunfullmäktigemöte, det första med "riktiga" ärenden. Kommunfullmäktiges uppsättning ledamöter speglar nu helt och hållet valresultatet, nya kommunstyrelsen har sitt första möte nästa vecka, medan nämnderna har kvar sin gamla uppsättning och majoritet till årsskiftet.

Valresultatet i Lund resulterade i att inget av de traditionella blocken har majoritet. Vi rödgrönrosa (S, MP, V och FI) saknar två mandat för att kunna få igenom t.ex. vår budget. Detta är en hel ny situation i Lund som innebär att partierna måste förhandla med varandra, om man inte vill låta sverigedemokraterna vara vågmästare i fullmäktige. Denna situation nämndes av flera ledamöter, både på gruppmötet innan KF och i inledningen av debatten på delårsredovisningen. Det ska bli spännande att se vad detta innebär för samtalsklimatet och längden på mötena i kommunfullmäktige.

Just delårsredovisningen, som ger en bild av kommunens ekonomi och verksamhet, var KF-mötets stora ärende. Det är den sista delårsrapporten för 2014, tillika de borgerligas sista redovisning av verksamheten. Det är inte slutbetyget, det kommer en årsredovisning på helåret också, som kommer framåt våren.

Betyget i den här delårsredovisningen är: "sådär". Det finns mycket bra i Lunds kommun, men också mycket som verkligen kan göras bättre. Stora nämnder med mycket verksamhet varnar för underskott vilket gör att kommunen i stort prognostiserar ett underskott på 24 miljoner. Socialnämnden, som kanske gör kommunens viktigaste välfärdsinsatser beräknar gå med hela 34 miljoner minus! För mig är det en självklarhet att vi lundabor måste vara med och ge kommunen möjlighet att stärka välfärden genom en skattehöjning. 

På många andra områden finns mycket att göra. Miljöarbetet måste förbättras, jämställdhetsarbetet och arbetet med att förbättra arbetsmiljön och mer aktivt arbeta med rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Framförallt måste vi arbeta med att jämställa lönerna framöver. Den senaste lönekartläggningen visar på löneskillnader mellan 1500 kr och 2700 kr mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper. 

söndag, november 02, 2014

Den första veckan av ditt nya politiska liv

Representanter för de rödgrönrosa partierna i Lunds kommun

Det har gått sju veckor sedan valen till kommunen, regionen och riksdagen. Sju både händelserika och händelselösa veckor. Men nu har vi landat i de samarbeten som kommer vara ramen för kommunpolitiken i Lund fyra år framöver. Eller, ja, förmodligen fyra år framöver. Man vet aldrig. Det Parlamentariska Läget är sådant att det är omöjligt att säga hur nästa år, eller ens nästa vecka, egentligen kommer se ut.

Det finns ingen tydlig politisk majoritet i Lunds kommun. De rödgrönrosa partierna (S, MP, V och FI) har 31 platser i kommunfullmäktige. Det krävs 33 för att ha en politisk majoritet. Alliansen (M, FP, C och KD) och FörNyaLund har 29 platser. Sverigedemokraterna 5. Så är det politiska landskapet i Lunds kommun.

Den senaste veckan har varit intensiv. Strax innan kommunfullmäktiges konstituerande möte (det var lite stressigt där i slutet...), en torsdag, var vi klara med uppdelningen av de politiska posterna mellan de rödgrönrosa partierna. Helgen efter första kommunfullmäktigemötet diskuterade vi den politiska plattformen, och den senaste veckan har vi haft fyra budgetmöten på fem dagar. Om jag tycker det har varit intensivt är det ju förmodligen ingenting mot vad mina socialdemokratiska och miljöpartistiska politikerkollegor tillika kommunalråd måste känna, som ju faktiskt är dem som har fått dra det stora lasset (av någon anledning är det inte vänsterpartisten som man skickar fram för att förhandla budget med borgarna).


Det Parlamentariska Läget i Lund - sju veckor av hela havet stormar 
Under de första fyra veckorna efter valet försökte S och MP tillsammans sy ihop en majoritet med FP och C, ett blocköverskridande samarbete. Vi i vänsterpartiet kunde följa arbetet både genom samtal med S och MP (såklart) men också via medierna. Genom Sydsvenskan fick vi till exempel veta vad S och MP var beredda att ge FP och C för att få med dem i ett samarbete. Det visade sig vara ganska mycket, både politik och poster. Men FP och C sa nej, två gånger.

Under tiden var det ganska händelselöst för oss i vänsterpartiet. Under flera veckor pendlade vi mellan att vara i ett samarbete med S, MP och FI, och att vara i vänsteropposition mot ett möjligt blocköverskridande samarbete. Vår planering gick lite på tomgång i väntan på besked och vi diskuterade flera parallella möjliga spår. Men mest av allt visste vi ingenting.

När borgarna sagt nej, stod hoppet till FörNyaLund (FNL). FNL är ett parti som bygger på ett motstånd mot spårvägsbygget, och som i övrigt vill ha "bättre med allt". Partiets fyra ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige kan bedömas vara ideologiskt splittrade, och de var öppna för att förhandla både högerut och vänsterut. Fem veckor efter valet valde de att gå med borgarna, som då kunde lägga ytterligare fyra platser till sina 25 och sluta på 29 platser. Men inte heller det är ju en 33-mandatsmajoritet.

Vi rödgrönrosa är alltså det största blocket, om än utan majoritet. När tiden höll på att rinna ut gjorde vi snabbt som attans klart slutförhandlingar under några sena kvällar. Socialdemokraterna fick kommunstyrelseordförandeposten, vilket ju innebär att det har varit maktskifte i Lunds kommun, från M till S. Så det slutade ju för väl ändå.fredag, oktober 24, 2014

Nystart för Lunds kommun (eller?)

Igår började den nya mandatperioden i Lunds kommun. Vi hade det första kommunfullmäktigemötet igår eftermiddag, när alla omvalda och nyvalda politiker samlades i Stadshallen. Valdagen känns som en evighet sedan, trots att det bara är lite mer än en månad. Sedan dess har vi utvärderat, förhandlat, funderat och inlett de tusen medlemsmötena för att välja kamrater till olika uppdrag.

Den nya mandatperioden är både spännande och skrämmande. I Lund, precis som på många andra håll, har vi ett parlamentariskt läge som är svårarbetat. Kommunfullmäktige fick två nya partier, Feministiskt initiativ och FörNya Lund (FNL, ett spårvägskritiskt parti), medan Demokratisk Vänster lämnade efter att inte ha ställt upp i valet alls. Fi står ju ganska stadigt på vänsterkanten av politiken, men FNL är svårplacerade. De valde dock i veckan att göra en valkoalition med borgarna istället för med oss rödgrönrosa, vilket är synd.

Det politiska läget känns fortfarande minst sagt oklart i Lund, och det kommer nog ta ett tag innan vi har landat i situationen och har fått lite rutin på hur vi ska och kan agera. Första eldprovet kommer i slutet av november, när budgeten ska antas. Första då får vi veta hur landet ligger egentligen.

Klart är dock att kommunfullmäktige igår valde kommunstyrelse och kommunalråd. Kommunstyrelsen består av fem ledamöter från alliansen, en från FNL, sex ledamöter från de rödgrönrosa och en från sverigedemokraterna. I värsta fall har alltså sverigedemokraterna en vågmästarroll i Lunds kommunstyrelsen.

Av de fem kommunalråden är två socialdemokraterna, en miljöpartist, en moderat och en folkpartist. Två av dem är under 30 år och en strax över. Den låga medelåldern bland kommunalråden är mycket glädjande och värdigt en stad som Lund.

Det bästa i hela den här situationen, som ändå gör att alla frågetecknet efter "nystart" förhoppningsvis kan plockas bort väldigt snart, är att kommunstyrelsens nya ordförande, kommunens mäktigaste politiker, är socialdemokraten Anders Almgren. Det ger hopp.

tisdag, september 02, 2014

Skolan i Lund, inte längre en av de bästa

Idag kom Lärarförbundets årliga kommunrakning, "Bästa skolkommun". Den kommer i början av hösten varje år och är såklart extra intressant såhär under ett valår. Lunds kommun har under lång tid varit topp 5. Förra året var vi på tionde plats, vilket var en besvikelse. Detta året är vi på plats 18. I lundensiska mått mätt är det att betrakta som en katastrof.

Man ska alltid ta rankingar och statistik med en stor nypa salt. Jag är inte särskilt bra på siffror och är inte en av dem som detaljstuderar statistiken. Siffrorna går såklart alltid att vrida och vända på, och säkert till viss mån diskutera bort genom att säga att rätt saker inte mäts eller att siffrorna inte speglar verkligheten. Det finns ju alltid en verklighet bakom siffrorna som är mer intressant att studera.

Idag bjöd Lärarförbundet i Lund kommunens skolpolitiker och kommunalråd på lunch för att presentera och ge sin bild av hur Lund klarar sig i Bästa skolkommun-rankingen. Det ger en mycket värdefull landning i verkligheten. En sak är speciellt viktig att diskutera i ljuset av Lunds kommuns resultat i rankingen: Lärarnas sjukskrivningar.

Det som gör att Lund sjunker i mätningarna är siffrorna i kategorin "Friska lärare", där vi är riktigt dåliga. Lärarförbundet beskrev under lunchen hur Lund verkligen måste jobba med frågan om lärarnas arbetsbelastning, stress och sjukfrånvaro. Lärarna får fler och fler arbetsuppgifter, men det anställs inte fler lärare som kan vara med och dela på dessa uppgifter. Hur kan vi arbeta, som kommun och arbetsgivare, för att lösa denna situation? Under lunchen diskuterades behovet av elevhälsopersonal och pedagogiskt stöd till elever i behov av stöd, möjligheten att ha tjänster som koordinator/samordnare på skolorna och problemet med att inte veta när lärarnas arbetsdagar slutar (måste man svara på ett telefonsamtal efter kl 17.30?).

Lunds skolor har de bästa förutsättningarna att vara bäst i landet med Sveriges gladaste och friskaste lärare (och ta sig uppåt i rakningen igen, om man tycker det är viktigt). Men då krävs det att vi jobbar på det. Skolan behöver mer resurser, framförallt när det gäller elevhälsa och pedagogiskt stöd, och lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Det är fullt möjligt att genomföra.

måndag, augusti 25, 2014

Antirasism överallt, varje dag, hela tiden

Det är valrörelse 2014. Inte sedan 1930-talet har väl rasistiska och nazistiska grupper synts och satsat så mycket som nu. Vi lever i en mycket obehaglig tid, när rasistiska budskap är normala i stadsbilden och ett nazistiskt parti åker på landsomfattande turné. I kölvattnet kommer inte bara ett kallare och mindre medmänskligt samhälle utan också hot och våld mot oss som tillhör de som protesterar och står upp för medmänskliga värden.

För vi måste protestera och stå upp för det vi tror på. Antirasismen är viktigare än någonsin. Vår enda väg framåt, för att bygga ett starkare och mer hållbart samhälle, är att hålla ihop. Hålla ihop mot hatet, ondskan, avhumaniseringen och splittringen. Bara om vi står tillsammans kan vi stoppa rasismen.

Antirasismen måste finnas överallt, varje dag, hela tiden. Den ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika situationer, men alla kan vara med och göra sin insats. Att demonstrera mot rasism och nazism är viktigt. Men man måste inte gå med i demonstrationer eller protestera vid torgmöten för att göra en insats och vara en bra antirasist.

Det viktigaste är att vara antirasist i sin vardag, göra de små sakerna som gör stor skillnad. Som att säga emot när man hör rasistiska kommentarer i skolan, på jobbet eller på bussen. Markera att det inte är okej att kalla personer vid nedsättande namn eller beskrivningar. Stötta varandra om någon av oss blir utsatta för kommentarer, eller kanske till och med fysiskt påhoppade. Och det viktigaste: Vi måste möta varandras blickar och ge varandra leenden, även om vi inte känner varandra.

Även om det är jobbigt att säga emot om någon fäller en rasistisk kommentar så måste vi repa mod för att stå emot. Annars är man bara en liten lort.

Inte ett torg, inte en gata, inte en affischpelare till rasismen. No Pasarán!


tisdag, juli 08, 2014

Almedalen, dag 6, fredag - sista dagen i Almedalen

Vänsterpartiets dag!

- Uppsala universitet: "Mod och civilkurage som förändrar världen", samtal med antropologen Brian Palmer, som menade att folk förmodligen skulle ha större förtroende för politiker om politikerna tog lite fler personliga risker.
- Swepsa (statsvetenskapliga förbundet): "Spelar samhällsvetenskapen någon roll". När väldigt många redan hade lämnat Visby så fanns det plats för oss vanlig dödliga att gå på statsvetenskapliga dagen. Första passet handlade om samhällsvetenskapliga ämnen i och kring politiken. En intressant diskussion fördes om statsvetaren i skärningslinje mellan forskare, expert och "politiker"/opinionsbildare. Dessutom lyftes bloggar som Politologerna och Ekonomistas fram som arenor som har gjort forskningen mycket mer tillgänglig.
- Swepsa: "Vägen till toppen? Ledarrekrytering och karriärism i partier". Andra passet på statsvetardagen (efter en halvtimmes paus i det fantastiska fredags-vädret), med några statsvetare och tre tidigare politiker (Lotta Hedström, mp, Tomas Bodström, s, Lars Leijonborg, fp). Det mest intressanta var diskussionen om förändringen i synen på ledarskap inom miljöpartiet under deras relativt korta tid som parti.

Efter lunch hängde jag på Vänsterpartiets seminarium i tältet i Almedalsparken, om landsbygdspolitik och en diskussion om läget på arbetsmarknaden med representanter från Kommunal, SEKO och hotell/restaurang.

Eftermiddagen spenderade vi utanför seminarie-världen. Utbudet på fredagen var minst sagt knapert och vi passade istället på att se några av utställningstälten i hamnen (det finns massor). Först Svensk kärnbränsles enorma nåt M/S Sigrid med sin fina utställning (om kärnbränsle...) och sedan utställningen av kompakta bostadshus. Ett glas vin hanns med innan vi begav oss till parken för Vänsterpartiets tal, följt av "Popvänsterns" efterfest. Vi avslutade dagen i domkyrkan med Nikodemussamtalet om drivkrafter, där Jonas Sjöstedt intervjuades.

Om jag är nöjd med min Almedalsvecka? Jajamensan!

På lördagen åkte vi till Ojnareskogen och Fårö. På söndagen packade vi ihop tältet och åkte hem.

fredag, juli 04, 2014

Almedalen, dag 5, torsdag

Det blev lite sovmorgon och inget frukostseminarium, pga trötthet. En seg dag, inte så många intressanta seminarier och dessutom riktigt kallt i Visby.

- Botaniska trädgårdens vänner: "Vem ska finansiera Sveriges botaniska trädgårdar i framtiden?" Trevligt samtal mellan lokala gotlandspolitiker i en liten kyrkoruin. Samverkan mellan olika parter framhölls. Såklart.
- Lunds universitet: "Hur påverkar nuläget i Mellanöstern Sverige?" Lite diskussion om flyktingar, men framförallt om mediernas rapportering om Syrien och huruvida Irak och Syrien kommer finnas kvar med samma gränser framöver.
- Lunds universitet: "Vem talar för Sveriges muslimer? Om representativitet, islam och svensk politik". Bland annat min handledare från det icke-existerande examensarbetet pratade om vilka representanter som syns, framförallt väljs ut av medierna att kommentera, och vad man får kommentera. 
- Svenska Jägareförbundet: "Älgriksdag - ett rundabordssamtal om älgen, jakten, skogen och förvaltningen". Jag hade förväntat mig att Sveriges 349 folkvalda älgar skulle vara på plats, men fick istället en diskussion om Sveriges "älgförvaltning" och hur många älgar vi ska ha. De förstör skogen, säger skogsföretagen. 

Jag vinkade av Ewa vid båten och hängde sedan med Johan och Christian i TV4s tält fram till och genom moderaternas tal. Det blåste rejält i tältduken. 

- Vänsterpartiet: "Feministisk kväll med samtal om feministiska förväntningar på en ny regering". Väldigt spännande samtalsform med en representant från v, s och mp, samt fyra feministiska "experter". Lite som en peer review med "kritiska vänner" som är vanligt inom akademin. Mycket bra debattform! 

torsdag, juli 03, 2014

Almedalen, dag 4, onsdag

- Lunds universitets alumnifrukost. Skånska politiker diskuterade politikers läsning och bildning utifrån boken "Statsministerns sommarläsning" skriven av två litteraturprofessorer i Lund. På scen stod 6 män i medelåldern. Prorektor Eva Wiberg räddade situationen något.
- Kort session på "Den gyllene medelvägen? Ett samtal kring kommunernas framtid" där frågan om en ny kommunreform lyftes. Isåfall: Pax för Lomma!
- (G) som i Gud : "Tankar om tid och 24/7-samhället". Ett fantastiskt bra seminarium (bäst hittills?) om sociala medier, nedkoppling och avkoppling med bland annat tidsgurun och fysikern Bodil Jönsson. Nyanserade och bra diskussioner om att vara tillgänglig dygnet runt. Panelen gav tre tips: 1) Skratta mer 2) Bestämma sig för vad som är viktigt 3) Ta paus för reflektion.
- Idrottens dag: "Pia Sundhage och Erik Hamrén om fotbollens ledarskap". Ett riktigt bra seminarium där våra två fotbollsförbundskaptener fick varsin halvtimme att utveckla sig syn på ledarskap. Hamrén pratade en del om idrottens betydelse i skolan (som tidigare idrottslärare) och Sundhage pratade om att arbeta tillsammans och attitydens roll för framgång. Också ett "bäst hittills"-seminarium 
- Ibn Rushd studieförbund: "Begränsar alkoholnormen det offentliga rummet för muslimer?". Tankeväckande om alkoholnormen, om ett projekt inom Ibn Rushd för att diskutera hur man som nykterist förhåller sig till alkohol. Riktigt intressant. 

Miljöpartiets tal i Almedalen. Vi gick strax innan den var klart för att ta plats för den årliga politiska allsången. Som vanligt glatt, varmt, högljutt och skojigt! 

tisdag, juli 01, 2014

Den totala oreglerade valfriheten i seminarieprogrammet

Jag är i Almedalen. Det har ni nog inte missat. Jag är här som privatperson, på någon form av kombinerad politisk semester och bildningsresa - för att det är skoj! Det bästa med att åka såhär är den totala oreglerade valfriheten. Jag kan välja precis vad jag vill bland de 3308 seminarierna i programmet utifrån vad som känns bra och roligt för stunden. Seminarier vars rubriker är intetsägande eller har enkla förutsägbara ja- eller nej-frågor som tagline går bort direkt. Jag har inga krav på mig att bevaka någon fråga eller genomlida dåliga seminarier av plikt. Det är semester när det är som bäst (förutom de tidiga morgnarna, det dåliga vädret och trängseln på Hästgatan)! 

Almedalen, dag 3, tisdag

- Sveriges Förenade Studentkårer: "Att vara en internationell högskola är inte samma sak som att ha färeläsningar på engelska". 
- Socialdemokraternas ekonomiska seminarium, på biografen Borgen högst upp på Hästgatan. Den franska ekonomen Thomas Piketty var inbjuden. Han har blivit uppmärksammad som en superstjärna innan och under Almedalen, tack vare sitt sätt att räkna på ekonomiska skillnader i samhället. 
- Svenska kyrkan: "Social hållbarhet - vad håller ihop Sverige. En diskussion i domkyrkan om möten och mångfald.
- Svensk elitfotboll: "Våldet får aldrig segra - om fotbollens utmaningar och möjligheter". Representanter från klubbar och fans menade att det fortfarande finns saker att jobba med efter dödsmisshandeln i Helsingborg i våras. Det är framförallt bortaresorna, som skulle behöva strukturerad upp, och läktarkulturen, med fokus på bengaler/pyroteknik.
- Socialdemokrater för Tro och solidaritet: "Romer och fattiga EU-migranter - ett gemensamt ansvar". Alla var rörande överens om att EU-migranter måste tas emot med solidaritet och respekt, möten mellan olika grupper framhölls (väldigt få svenskar verkar känna en rom) och såklart utbildning. 

På eftermiddagen var det det årliga Science Slam i Öresundshuset, denna gång med tävlande forskare från både Lund och Malmö!  I stannade bara på de första två presentationerna och gick sedan vidare till Özz Nujens showpå Gutavallen. Den hölls samtidigt som Jimmie Åkessons (sd) tal, och lockade 6000 personer (!) mot Åkessons 2500. Väldigt bra! 

Kvällen avslutades på teater på Wisby Strand. Uppsala stadsteater bjöd på en uppsättning av "Min vän fascisten" en otroligt rolig politisk musikal. Perfekt avslutning!

måndag, juni 30, 2014

Almedalen, dag 2, måndag

- Lärarförbundet: "Slaget om skolan - var står konflikten". Lärarförbundet lyfte lärarnas vardag och bristen på lärare. Här bjöds det på frukost.
- Novus/Reformklubben: "Vem tar vem i svensk politik" med bland andra Maria Wetterstrand och Per Schlingmann. Wetterstrand var väldigt nöjd med att (s) idag ser (mp) som en naturlig samarbetspartner.
- Mittuniversitetet: "Hur påverkar den regionala mediaskuggan demokratin?" Väldigt intrssant seminarium med TV4, SVT och Sveriges radio om risken med att riksmedier försvinner från norra Sverige.

Snabb lunch hos Malmö stad om Malmö som filmcentrum 

- Equmenia-kyrkan: "Hur mycket tro tål politiken", med bland andra Stefan Attefall (kd). Han imponerar ofta, nu med att lyfta att svenskarna har dåliga kunskaper om religion men att det blir bättre tack vare invandringen.
- Expressens valstuga: "Debatt: 'Är hovjournalistiken för hovsam?'" Republikanska och rojalistiska föreningarna debatterade med Johan T Lindwall (som imponerade) och professor Margareta Leijonhufvud (som var lite galen) om rapporteringen och granskningen av hovet.
- DN/Ipsos: "Kunskapsseminarium inför riksdagsvalet: Opinionsanalys och senaste forskningen om väljarbeteende". Mycket siffror, grafer och spekulationer om regeringsbildningen 
- Nordiska ministerrådet: "Nordenkorrespondenter kommenterar svenska valrörelsen - hur ser den ut för en utomstående betraktare " Tre journalister (en dansk, en finsk och en norsk) gav perspektiv. Deras länder är intresserade av framgångarna för både Fi och SD. Här bjöds det på alkohol.

Göran Hägglunds (kd) tal. Det var många ordvitsar.

- ABFs och Asylstafettens fest. Otroligt mycket gläde, gemenskap och solidaritet. Här bjöds det såklart inte på alkohol.

söndag, juni 29, 2014

Almedalen, dag 1, söndag

- LO: "Vad krävs för att rädda den svenska modellen?" En genomgång av Reinfeldts åtta katastrofala åtta år vid makten utifrån nya boken Reinfeldtkoden 
- EU-kommissionen i sverige: "Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden?" Pedagogisk genomgång av senaste EU-toppmötet och tankar om vad som ska komma.
- Göteborgs filmfestival och Bergmanveckan, på Folkets Bio Roxy: Visning av skammen och föreläsning om Bergmans politiska tolkningar. Bergman ansåg sig inte vara politism, men hans filmer innehåller mycket kritik mot krig och auktoriteter.

[samtidigt kom det jättemycket regn och det var väldigt skönt att sitta inne på bion]

- Vi kom inte in på LOs seminarium och mingel om fritidsvanor, utan det blev lite caféhäng istället
- Öresundshuset: Invigning med öl och smörrebröd (gratis) 
- Stefan Löfvens (s) tal i Almedalen. Klassiskt bra sosse-tal! 
- Maktahavare.se: Maktkavaröl med Politik-quiz (ej gratis). Vi ställde upp med ett spontanlag som VANN!
- Nikodemussamtal i domkyrkan. Vi missade själva samtalet med Löfven men fick vara med på mässan. Jättemycket folk i kyrkan, rekord för ett sådant samtal? Löfven delade ut ljus under nattvarden med stöd av SÄPO som servade med nya ljus när de tog slut.

Med tält till Almedalen!


Nu är det dags för Almedalen igen, en av sommarens höjdpunkter. Detta är mitt fjärde Almedalen och jag ser mycket fram emot det. Delegationen består av mig själv och mina vänner Christian, Johan och Elina, alla bekantskaper från Lunds kårvärld. Det betyder att det nog blir en del utbildningspolitiska seminarier, även om vi kanske har "vuxit ifrån det" lite nu.

Jag åker till Almedalen själv, precis som tidigare år, och alltså inte som en del av Lunds kommuns delegationen. Kommunen lägger en halv miljon på Almedalen, och erbjuder alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott att åka med, med gratis resa och boende. Vi i vänsterpartiet är moståndare till satsningen på Almedalen, och för att leva som jag lär åker jag alltså på egen bekostnad. Sydsvenskan skrev en liten artikel om Lunds kommun i Almedalen idag, där jag fick ett riktigt bra citat om min syn på det hela:  http://www.sydsvenskan.se/lund/lundapolitiker-till-almedalen/

Boendeformen blir som vanligt tält på Norderstrands camping norr om Visby (ett år har vi haft stuga där, men man måste vara ute i så otroligt god tid då). Det blir nog inga regelrätta mingel i år, dels för att det inte är så roligt om man inte har ett speciellt syfte med sitt minglande, och dels för att det kommer vara  galet mycket folk i år, vilket ger köer och trängsel. Mitt första år var det fortfarande väldigt lätt att komma in på mingel, även de riktigt stora, men nu krävs föranmälan veckor innan. Det är bra. Bort med minglisarna, de ger Almedalen dåligt rykte. Gratis alkohol är onödigt. 

Jag åker till Almedalen för att det är otroligt roligt! Det finns seminarier om allt och lära sig väldigt mycket. Stämningen är avslappnad och semestrig. Ministrar och kändisar springer runt i vimlet och kan belyssnas i tält och gathörn, man blir nästan lite starstruck. TV- och radiosändningar görs inför publik. Dessutom är ju Visby en fantastisk stad, där man kan gå runt i timmar och njuta av kyrkoruinerna, små gränder och såklart ringmuren. 

Nu hoppas vi bara allt annat inte totalt regnar bort...
torsdag, juni 19, 2014

Tack SEKO, ni är våra hjältar!

Igårkväll avslutades strejken på öresundstågen och Kustpilen, efter det att fackförbundet SEKO och arbetsgivaren Veolia med sin representant Almega kommit överens om nya villkor för tågpersonal lokalt och nationellt. Glädjen över strejkens avslutande och den goda utgången för SEKO är väldigt stor!

Jag är verkligen ingen facklig expert och kan därför inte analysera detaljerna, men några slutsatser kan dras. Förhandlingarna måste nog, även ur en objektiv synvinkel, sägas vara en seger för SEKO. Det har också märkts att Almega är missnöjda. Deras uttalanden signalerar "härtill är vi nödda och tvungna" och de vill försöka vända debatten till att de har "tagit ansvar" för att motverkar "kaos" vid en utökning av strejken. Näst på tur stod 700 tåganställda och stillastående tåg i pendlingstrafiken i Stockholm. Inte småpotatis direkt.

Det bästa med hela tågstrejken var det massiva stödet som SEKO fick, från dag 1: facebookgrupper, uttalande, flygblad, politiskt stöd och såklart stödet från de andra LO-förbunden. Solidaritet när den är som bäst. Många branscher kände igen problematiken med timanställningar och kunde införliva SEKOs kamp med sin. Jag är så otroligt glad och nöjd över mitt eget partis arbete under strejken. I Lund var vi snabbt ute med flygblad och började trycka egna jag-stödjer-strejken-knappar. Partiledaren Jonas Sjöstedt var nere och hälsade på strejkvakterna och gav dem vårt stöd, och lanserade även ett politiskt förslag om hur visstidsanställningar ska kunna försvinna från arbetsmarknaden, kallat "Lex Veolia".

Strejken har dessutom satt fokus på en av arbetsmarknadens viktigaste frågor: De osäkra timanställningarna, och visat på hur utbrett detta problem är. Det har nog varit en ögonöppnare för många. Segern i förhandlingarna (begränsning av antalet timmisar, rejält högre timlöner och att tillsvidareanställning ska vara norm) är ett stort steg framåt i kampen för en arbetsmarknad med schyssta villkor, och ett erkännande av de problem som finns. 

Dessutom lyckades strejken, iallafall till viss del, lägga skulden för kaoset på Öresundstågen där den hör hemma: På den borgerlig-gröna majoriteten i region Skåne och systemet med offentliga upphandlingar. Att vart tredje år behöva göra en tids- och kostnadskrävande upphandling (som ofta överklagas) där stora företag bjuder under varandra är absurt. Att acceptera ett bud på 50 miljoner under närmaste konkurrent är galenskap. Tågtrafiken måste tillbaka i offentlig regi utan inblandning av företag med vinstintresse. 

Tack för att ni tog kampen, SEKO, och tack för att ni orkade hela vägen fram! Fantastiskt på alla sätt och vis. Nu förtjänar hela fackföreningsrörelsen en lugn semester, så ses vi i valrörelsen och på barrikaderna! 


onsdag, juni 11, 2014

En feministisk kommunbudget med stora satsningar på välfärden!

Inledningsanförande budgetdebatten Lunds kommun 2014-06-11
(talade ordet skiljer sig från det skrivna på vissa ställen ibland)


Jag vill börja med att berömma den borgerliga majoriteten för två satsningar som de har valt att göra i sin budget. Dels det höjda hyresbidraget till biografen Kino, som möjliggör för byggandet av en större biograf. Kino har argumenterat väldigt väl för sitt projekt och det är roligt att se att det har fallit i god jord. Dels att kommunen tar hela hyran för ComUng, vilket gör att den viktiga verksamheten kan fortsätta på samma plats. Det känns väldigt bra.


Gemensam vänster-budget
Vänsterpartiet och Demokratisk vänster föreslår en gemensam budget för Lunds kommun 2015, så detta är helt enkelt Vänsterns budget. I budgeten för 2015 har vi rejäla lyft för kommunens kärnverksamheter inom skolan och omsorgen, men även till socialförvaltningen för intensifierat arbete för att avskaffa hemlösheten och barnfattigdom. Det är samtidigt en politik för att skapa fler jobb och för en grön omställning.


De rejäla satsningarna på välfärden ger lundaborna två stora fördelar:


1. En bättre skola, omsorg och stöd till utsatta grupper  
Välfärden är ofta väldigt personalintensivt. Skolan och omsorgen har en stor mängd anställda, och det är de tjänster som de anställda utför som är själva verksamheten. Det köps visserligen in en del produkter, som mat och läroböcker, men den största kostnaden är personalen. Större resurser ger möjlighet att anställa fler och därmed möta fler lundabor med en riktigt bra verksamhet. Fler anställda minskar också stressen och arbetsbelastningen samt ger de anställda möjlighet att göra sitt jobb riktigt bra. Det ger en skola där alla elever verkligen kan få det de behöver, en omsorg där alla kan ges mycket tid och en social verksamhet där vi har tid att hitta lösningar för varje enskild person.


2. Fler jobb
Ökade ekonomiska resurser inom välfärden är en direkt satsning på fler jobb, eftersom det är de anställda som är själva verksamheten. När vi lägger mer pengar på skolan är det till största del lärare, och bara till en mycket liten del lärobäcker eller skolmat. Mer pengar ger helt enkelt fler jobb i Lund.


Satsningar på välfärden är därför en såkallad win-win-situation. Alla tjänar på det. Lundaborna tjänar på det flerfallt, både som användare av välfärden och som anställda.

Full kompensation för pris- och löneökningar
En annan viktig aspekt i Vänsterns kommunbudget är, som vanligt, full kompensation för pris- och löneökningar. Vi har varje år under denna och förra mandatperiod haft detta som grund i vår budget.


Konjunkturinstitutet beräknar att pris- och löneökningar blir runt 2,5 %, av vilket de borgerliga bara kompenserar med 1,5 %. Det saknas alltså en procentenhet för varje nämnd för att man ska kunna täcka samma kostnader nästa år som man har idag. Löner höjs ju och priser höjs på de flesta varor lite varje år. Men Lunds nämnder får inte tillräckligt för att täcka detta.


Alla Lunds nämnder måste därför göra en generell besparing på 1 %. För flera nämnderna innebär detta stora summor pengar, som måste sparas in på något sätt. Personalintensiva verksamheter kan till stor del bara spara på personal.  Det går att köpa in mindre eller billigare skolmat och spara in på eftermiddagsfikat på äldreboendena, men det är i lönebudgeten som de stora pengarna finns.


Full kompensation i alla verksamheter är en fråga som samtliga fackförbund tog upp när budgeten presenterades för några veckor sedan. Full pris- och löneökning är en självklarhet i en seriös budget.

Välfärdsförstärkningar


Förstärkningar inom skolan: 55 miljoner
Till Lunds skolor och förskolor, inklusive gymnasieskolorna och Komvux, vill vi lägga 55 miljoner mer än de borgerliga. Det är ganska mycket pengar. Hälften krävs för full kostnadsuppräkning, och hälften är nya lärare och skolpersonal, alltså en förstärkning för att göra skolan bättre, minska barngrupperna i förskolan, kunna ha halvklass i grundskolan mer och satsa på viktiga uppdrag som genuspedagogik och elevhälsa.  


Förstärkningar inom vården: 32 miljoner
Till vård och omsorg vill vi lägga 32 miljoner mer än de borgerliga. På samma sätt är 19 av
dessa miljoner kompensation för kostnadsutvecklingen som i det borgerliga förslaget inte
kompenseras. Resterande 13 miljoner är nya pengar, som kan göra omsorgen bättre med mer personal, personal som inte är lika stressad utan som har mer tid att fullgöra sina uppdrag. 13 miljoner kan ge ganska många guldkanter i tillvaron.


Förstärkningar inom socialt arbete: 13 miljoner  
Till socialförvaltningen vill vi lägga 13 miljoner mer än de borgerliga, varav 4,3 miljoner är kompensation för pris- och löneökningar. Resterande 9 miljoner vill vi lägga på krafttag mot hemlöshet och införande av modellen Bostad Först, mot barnfattigdom och missbruk.


Samhället blir hela tiden kallare och hårdare för de personer som inte har ett fast arbete eller en trygg bostad, samtidigt som arbetsmiljön för socionomer och socialsekreterare måste förbättras och den höga arbetsbelastningen minska. Ytterligare nedskärningar på socialförvaltningens område, som den borgerliga budgeten innebär, får stora och svåra konsekvenser.


Full kostnadsuppräkning och välfärdssatsningar i all ära - det som jag är mest stolt över i Vänsterns budget är våra arbetsmarknadssatsningar!


En feministisk kommunpolitik: Jämställda löner och 6 timmars arbetsdag


Jämställda löner
Förra gången Vänsterpartiet var med och styrde i Lund genomförde vi en stor satsning på jämställda löner. Genom att jämföra olika grupper av yrken med lägst lön och styra extra lönesatsningar till dessa grupper, lyckades vi minska löneklyftorna i Lund. Många av de yrkesgrupper som är lägst betalda är också kvinnodominerade. Genom att styra lönesatsningar till de lägst avlönade yrkena blir denna satsning samtidigt en del av en feministiskt kommunpolitik. Jämställda löner är ett viktigt sätt att utjämna strukturella skillnader mellan kvinnor och män.


I Vänsterpartiets och Demokratisk vänsters budget finns 7 miljoner för att påbörja arbetet med jämställda löner. Det räcker inte hela vägen fram, det behövs mycket mer för skillnaderna är stora, men det är en början som efter en röd eller rödgrön valseger kan följas av flera steg!


6 timmars arbetsdag
Vår andra arbetsmarknadssatsning är att utreda att införa en arbetstidsförkortning till 6 timmar. 6 timmars arbetsdag har utretts och provats i olika kommuner och företag med goda resultat. Det innebär helt enkelt att de anställda får två timmar mindre arbetstid om dagen. Jag vet att vissa tycker att det låter lyxigt, men för oss är detta en investering i lundabornas hälsa och möjlighet att få ägna lite mer tid varje dag åt viktiga saker som familj, hobbyer som gör att man mår bra, föreningsarbete eller kanske till och med politiskt arbete. Samtidigt innebär det att de många anställda inom välfärden som idag bara orkar jobba 75 % kan fortsätta jobba 6 timmar om dagen, med med en lön som motsvarar heltid.     


Vänsterpartiet och Demokratisk Vänster föreslår att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att förkorta norm-arbetstiden inom någon eller några arbetsplatser i kommunen, förslagsvis inom de ofta kvinnodominerade arbetsplatserna inom äldreomsorgen. Vi menar att en arbetstidsförkortning är nödvändig för att minska sjukskrivningar och ge personalen möjlighet att orka arbeta heltid istället för deltid.


Tillsammans med våra motioner om att avskaffa delade turer och att jämställdhetsintegrera hela kommunen har vänsterpartiet en tydlig feministisk kommunpolitik. Lägger man dessutom till vår motion om att avskaffa FAS 3 i Lund och istället anställa fler i välfärden, blir det en riktigt bra arbetsmarknadspolitik, som gynnar de som har lägst betalt, sämst arbetsvillkor och står långt från arbetsmarknaden.


Finansiering genom skattehöjning
Så, har Vänstern i Lund en egen sedelpress. Självklart inte. De satsningar som Vänstern föreslår gynnar lundaborna direkt och vi tror att lundaborna är beredda att vara med och finansiera en bättre välfärd för alla. Vi betalar alltså detta tillsammans, genom skatten. För oss är det en ideologisk fråga: Vi vill äga, driva och finansiera tillsammans. Vi föreslår en höjning på 45 öre, vilket motsvarar ungefär 80-90 kronor i månaden för en person med en hyfsat vanlig lön. Typ som en biobiljett. Vi hoppas att lundaborna vill göra detta tillsammans.


söndag, juni 01, 2014

Solidaritet och fullt stöd till de strejkande på Öresundstågen

Tidigt imorgon bitti (måndag 2 juni) utbryter en strejk på Öresundstågen i Skåne och södra Sverige, de tåg som (delvis tillsammans med pågatågen) trafikerar sträckorna Köpenhamn - Göteborg och Köpenhamn - Kalmar. Öresundstågen är en viktig del av infrastrukturen i Skåne, eftersom väldigt många pendlar varje dag. Öresundstågen körs för tillfället av Veolia, som är den arbetsgivare som fackförbundet SEKO alltså är i konflikt med.

Konflikten är klassisk och berör arbetsrättens själva kärna: Arbetsgivaren Veolia vill sänka de anställdas löner och försämra deras arbetsvillkor, för att på så sätt få mindre kostnader och därmed högre vinst. Det som har hänt rent konkret är att ett stort antal anställda tågvärdar (de som kontrollerar biljetter, informerar och håller ordning) har sagts upp för att sedan erbjudas sina egna jobb tillbaka till lägre lön och sämre arbetsvillkor (t.ex. timanställningar istället för fasta heltider).

Det här är ingen nyhet, vi visste att detta skulle hända. Tågtrafiken i Skåne, och i många andra län, är utsatt för konkurrens och offentlig upphandling. Med visst mellanrum (4-5 år) görs en upphandling av driften av tågen (alltså själva körandet med lokförare och tågvärdar) och den som erbjuder tillräckligt vettig kvalitet till lägst pris vinner upphandlingen. Ofta betyder detta att det är ett nytt företag som kör tågen vart fjärde-femte år, med alla problem som det innebär i bytesperioden. I senaste upphandlingen för några år sedan vann Veolia med ett pris ca 50 miljoner under den närmaste konkurrenten. Det betyder att Veolia ansåg sig kunna köra tågen 50 miljoner kronor billigare än de andra som deltog i upphandlingen. Var hade de tänkt spara in dessa 50 mijoner, kan man fråga sig? Den största (enda?) kostnaden Veolia har är just personalens löner. Att löner dumpas och arbetsvillkor förändras är därför väntat, sorgligt nog.

Lösningen på detta är lika enkel som självklar: Viktiga delar av välfärden måste drivas i offentlig regi. Bara på det sättet garanterar vi att arbetsvillkor och löner är schyssta och att servicen fungerar. Kollektivtrafiken är en viktig del av välfärden och vid offentlig drift är det just vi tillsammans som bestämmer över den, inget bolag som drivs av vinstintresse.

Jag uppmanar till solidaritet med de strejkande inom SEKO och önskar er lycka till och en segrande utgång av konflikten. Jag hoppas också att den blir löst snart, en fungerande kollektivtrafik är en av grunderna i samhället. Men det är också schyssta villkor och en lön som man kan leva på.


Läs mer om strejken på SEKOs hemsida: http://seko.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Medlarna-lamnar-ingen-hemstallan--tagstrejken-loses-ut-natten-till-mandag/
Matnyttig information i mer detalj här: 

http://seko.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Maj/Tagkonflikten---information-och-material1/

lördag, maj 10, 2014

Skärp er för helvete, sluta förstör vår gemensamma egendom!

Natten till den 10 maj förstördes ett av Lunds kulturhus, Stenkrossen, av ett stort gäng sabotörer som tagit sig in i huset för en så kallad “brytfest”. I Stenkrossen bedrivs kulturverksamhet riktad till barn och unga. Flera fria teatergrupper har sin bas i huset, ungdomstinget har en del av sin verksamhet där och en fritidsgård finns i lokalerna vissa kvällar. Huset beskrivs som en “verkstad” för innovativ kultur. Efter fredagsnattens vandalisering är det dock oklart hur mycket kulturhus som finns kvar.


I sydsvenskans rapportering intervjuades en deltagare som benämnde inbrottet som “en folkfest med fantastisk stämning”. Syftet med vandaliseringen var enligt samma artikel “att man kan välja ett samhälle som är öppnare och inte bara finns till för en viss typ av människor”. Den som uttalar sig i Sydsvenskan hänvisar till att huset ska rivas. Det är sant att så kommer ske om något eller några år. Verksamheten på Stenkrossen var planerad att fortsätta fram till årsskiftet, och huset kommer förmodligen stå kvar längre med tanke på att detaljplanen för kvarteret förmodligen kommer dra ut på tiden. Men sånt är ju inte så lätt att veta om man inte gör någon research.
Resultatet av vandaliseringen av Stenkrossen är att Lund nu är ett kulturhus fattigare. Stenkrossen kommer förmodligen inte kunna användas under den närmaste framtiden, fram tills dess att huset är återställt och nya möbler inköpta. Det är dessutom en attack mot kommunens verksamhet, alltså det vi äger tillsammans och finansierar med våra gemensamma pengar. Vi som vill ha kulturverksamhet i offentlig regi, med lokaler för fria grupper och möjlighet för ungdomar att komma med egna idéer, upplever idag ett bakslag.


I ett självkritiskt blogginlägg ångrar sig en av deltagarna. Texten kan sammanfattas med “oj, det blev nog lite fel”. Som kommunpolitiker för vänsterpartiet blir jag minst sagt förbannad när folk i öppenhetens namn med budskapet att staden tillhör alla, beter sig så här osolidariskt, idiotiskt och respektlöst.  

Mitt enkla budskap till de som bröt sig in i Stenkrossen natten till fredagen: Skärp er för helvete, sluta bete er som idioter! Ta tag i er själva och gör något konstruktivt av era politiska åsikter, något som kan komma till nytta och inte slutar i förstörelse. Kontakta gärna ett vettigt vänsteralternativ om ni vill diskutera hur ni kan gå vidare och blir mer konstruktiva i era liv, i arbetet för en mer solidarisk och rättvis värld.

tisdag, maj 06, 2014

Lund ska vara bäst för företagarna! Men hur? Och enligt vem?

Idag släpptes Svenskt näringslivs årliga företagsklimatsmätning. Alla kommuner i Sverige rankas utifrån ett antal olika kriterier, baserade på enkäter till företagare, politiker och tjänstemän. Man ska oftast akta sig för rankingar, då de i allmänhet är av ondo. En ranking säger sällan särskilt mycket om vad som finns bakom siffrorna och statistik plockas ofta ur sitt sammanhang.

Som vänsterpartist är det dessutom lite svårt att förhålla sig till företagsklimatsmätningen. Den part som står bakom, Svenskt näringsliv, är ju en organisation med en tydlig agenda, som oftast inte går hand i hand med vänsterpolitik. Det är inte helt lätt att svara på enkäten som skickas ut och dessutom har vi som är vänster ofta lite svårt att förhålla oss till näringslivspolitik och företagsamhet (det och försvarspolitik står på min lista över saker jag måste lära mig mer om).

Svenskt näringslivs årliga företagsmätning har några kriterier som är politiskt problematiska:

1. "Marknadsförsörjning". Kategorin mäter andelen av befolkningen som får sin försörjning från det privata näringslivet, alltså är anställda i företag. En kommun som har flera stora statliga, kommunala eller regionala myndigheter/offentliga institutioner missgynnas direkt i denna kategori. Lund är en sådan. Vi har ett stort universitetssjukhus och ett stort universitet, som gör att en stor andel av kommunens invånare får sin försörjning från den offentliga sektorn. Som någon uttryckte sig lite spetsigt: "Om vi flyttat universitetet till Lomma hade Lund klättrat i rankningen". Genom att "ranka ner" en kommun som har stora offentliga arbetsplatser bortser Svenskt näringsliv på ett väldigt konstigt sätt från betydelsen av offentligt ägd sjukvård och utbildning, både för befolkningen och för näringslivets möjlighet att utvecklas och vara innovativt. Om vi istället bara hade haft privata vårdcentraler och skolor hade vi toppat mätningen. Kategorin är alltså klart politiskt färgad.

2. Kommunskatten. Det är ganska enkelt. En kommun med låg skatt får bäst ranking av Svenskt näringsliv, enligt principen: "låg skatt gör att folk kan handla mer saker och det är bra för företagen". Vi vet ju att detta är 1) ett borgerligt sätt att tänka 2) inte gynnar kommuninvånarna i stort och framförallt inte de som har lägst inkomst. Låg skatt riskerar nämligen att avgifter för fritid, kultur, kommunikationer, renhållning m.m. höjs. (pengarna måste ju in någonstans). Den kommun som får högst ranking när det gäller kommunskatt är Vellinge, som har lägst skatt i landet. Kategorin är alltså klart politiskt färgad.

3. Entreprenader. Kategorin mäter andelen entreprenader i den kommunala verksamheten, alltså delar av kommunens verksamhet som kommunen inte driver själv utan köper in från privata företag. Hög andel entreprenader räknat av kommunens totala omsättning = hög ranking. Företagen kan finnas i kärnverksamheten, som vård och skola (genom olika typer av peng- och valfrihetssystem) eller genom upphandling inom exempelvis renhållning, färdtjänst, skolmat, IT-system med mera. Att göra upphandlingar är svårt och tidskrävande, blir ofta överklagat och är svårstyrt eftersom kommunen inte kan påverka verksamheten när avtal väl är skrivet. En borgerlig kommun har ofta fler entreprenader än en rödgrönt styrd kommun. Det finns alltså en del politik i den här kategorin.

Lund ökade i dagens mätning med hela 34 platser, till plats nummer 65 (av Sveriges 290 kommuner). Att klättra på listor är såklart roligt, och speciellt roligt är det för näringslivsavdelningen som bjöd in på fika för att fira. Men med tanke på ovanstående politiskt färgade kategorier - vill vi verkligen att en kommun ska klättra på Svenskt näringslivs ranking (förutom att det ser snyggt ut på pappret att ha en bra siffra)? Ytterst tveksamt. Dessutom är två av åtta tips på åtgärder för förbättring rakt av borgerlig politik: införa valfrihetssystem och utmaningsrätt.

Men Lund ska såklart ändå vara bäst för företagarna!

Å andra sidan, och här kommer det positiva, så vill vi självklart att Lund ska vara den bästa kommunen för företagarna, precis som Lund ska vara den bästa kommunen för alla andra. En företagare är ju precis som alla andra, vill ha bra skolor och sjukvård, bostäder med rimlig hyra och utan alltför lång kö, billig kollektivtrafik och fritidssysselsättning till en låg kostnad. I en bra kommun mår företagarna, och företagen, bra.

Det mest intressanta som kom fram på fikat med näringslivsavdelningen idag är kontakter med företagen och mötesplatser där företagare kan träffas. Företagare, precis som alla andra, tycker om att träffa både tjänstemän och kommunpolitiker, för att föra fram sina åsikter och diskutera lösningar på eventuella problem. Sådana möten är viktiga och uppskattas. Företagare tycker också om att träffa varandra, genom till exempel företagsfrukostar, som Lunds kommun anordnar under namnet "Godmorgon Lund". Mer frukost till företagarna!

torsdag, april 03, 2014

(v) tredje största parti i Ungdomstingets omröstning!

Idag hade Ungdomstinget storting med tema "supervalåret", med deltagarrekord: 330 anmälda ungdomar och vuxna! Ungdomstinget är ett forum för ungdomar i Lunds kommun mellan 12 och 25 år, där olika ämnen diskuteras 4-5 gånger per år. Ungdomstinget har också en summa pengar (100 000 kronor) som kan delas ut till projekt som vinner tingets godkännande. Idag fick en cirkusskola 20 000 kronor för inköp av material.

På dagens ting diskuterades olika frågor i smågrupper, som sedan följdes av en paneldebatt mellan de politiska partierna där jag representerade Vänsterpartiet. Frågor om skolan, jämlikhet och ungdomsinflytande diskuterades i en riktigt bra debatt (tycker jag). Vi måste dock (vissa mer än andra) tänka på vilka ord vi använder när vi pratar. Många typiska begrepp som används i politiken är väldigt svåra att förstå, kan vi till exempel använda något vanligare ord istället för begreppet "vidta åtgärder"? Debatten inleddes med att alla partier fick hålla ett kort brandtal, två minuter långt. Jag sa ungefär det här, typ (det blir ju aldrig så som man har skrivit när man väl ska tala). 
 Jag är socialist, feminist och antirasist. För mig är två saker viktiga:  
 1. Att vi gör saker tillsammans och bygger vårt samhälle på solidaritet. Vi är alla olika och bra på olika saker, oavsett om vi är kvinnor eller män, var vi är födda eller hur vi vill leva våra liv. För att bygga ett samhälle där vi alla får plats måste vi göra det tillsammans. Vi måste hjälpas åt och bidrar med det vi kan och har och får tillbaka det vi behöver. Om vi alla springer på vart sitt håll och inte bryr oss om varandra får vi ett mycket svagare och kallare samhälle. Ett samhälle byggt på solidaritet handlar också om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och makt, och att vi måste ställa om våra liv för att rädda jordklotets överlevnad. 
2. Pengarna ska inte styra, det finns ingen plats för girighet. För oss i vänstern är en grundprincip att den som har mest pengar inte ska vara den som bestämmer. Pengar ska inte kunna köpa en bättre plats i någon kö eller bättre möjligheter på något sätt. Därför finns det ingen poäng med att roffa åt sig en massa pengar, utan vi måste jämna ut så att de som tjänar mycket får lite mindre och de som tjänar lite får mycket mer, så att vi får ett mer jämlikt samhälle.
Efter debatten hölls en omröstning där ungdomarna fick rösta på de olika partierna. Resultat utföll såhär (197 röster). Ungdomstinget är ju inte på något sätt representativt för ungdomar i Lund eller befolkningen i allmänhet, men det är ändå lovande!
(mp) 50 röster (s) 49 (v) 30 (fi) 26 (fp) 17 (m) 12 (kd) 6 (sd) 5 (c) 1

onsdag, april 02, 2014

Live från kommunstyrelsen 2 april 2014 - nu med storify!

Jag twittrar från kommunstyrelsemötena, och nu har jag även provat att sätta ihop twitterinläggen genom tjänsten "storify"!

lördag, mars 29, 2014

Grand opening av Mötesplats Klostergården

Idag, i strålande solsken, var det officiell öppning av nya Mötesplats Klostergården, mitt i stadsdelens centrum. Mötesplatsen är ett gemensamt hus för bibliotek, fritidsgård, fritidsklubb och träffpunkt för pensionärer. Huset har fått en del kritik under byggets gång, framförallt för att tillgängligheten för rörelsehindrade anses vara bristande och för att lokalerna som föreningarna kan ha möten i är för små.

Tanken är att en och samma lokal ska fungera som träffpunkt (förmiddagarna), fritidsklubb (tidiga eftermiddagar) och fritidsgård (sena eftermiddagar och kväll). Det är en trevlig idé som möjliggör både möten mellan generationer och ett effektivt sätt för att utnyttja lokalerna, samtidigt så blir det risk att möjligheten att använda lokalen begränsas eftersom den ofta kommer vara uppbokad redan från början. Det finns en stor brist på föreningslokaler överlag i stan, vilket ju är ett hot mot olika gruppers möjlighet att träffas för att göra saker tillsammans och organisera sig i olika frågor. Dessutom är det ibland krångligt att hitta och boka de föreningslokaler som finns.

Den gamla träffpunkten för pensionärer på Klostergården lades ner innan den nya träffpunkten stod klar. Vänsterpartiet stödjer pensionärsorganisationerna i deras krav att få tillbaka en egen träffpunkt, så som det har varit.

Det ska bli spännande att se hur Mötesplats Klostergården kommer användas av föreningar och grupper på Klostergården, om de gemensamma lokalerna kan användas på ett bra sätt och om föreningslivet gynnas och kan fortsätta utvecklas och växa. Förhoppningsvis blir det ja på alla dessa frågor!
Nya kommun-laget är utsett! (Nu med statistik)

Förra veckan hade Vänsterpartiet Lund årsmöte och valmöte för att besluta om kommunfullmäktige-listan. Den blev såklart väldigt bra! Nu när alla kandidaternas blanketter är ifyllda till valmyndigheten kan vi ge lite statistik:

- Kommunlistan har ett åldersspann på 50 år: Den yngsta är född 1992 och den äldsta är född 1942.

- Bland yrkena finns tre professorer, en lektor och två doktorander, sex lärare, en egenföretagare, en präst och en kristen aktivist, en sportchef, en snickare, en rörläggare, en maskinförare och två undersköterskor. Bland annat!


- Och självklart är det en helt jämställd kommunlista med 16 kvinnor och 16 män.  

Jag har fått den stora äran att toppa listan, tätt följd av Mats Olsson. Idag har vi fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Vi hoppas på ett eller två mandat till, vilket betyder att de första 9-10 namnen är valbara vid ett bra kommunval. 

Se alla kommunfullmäktige-kandidater här!

torsdag, mars 27, 2014

Lunds kommun bildar ett nytt naturreservat!

Det är kommunfullmäktige igen. Idag utan webbsändningar, tyvärr, pga teknikstrul, men man kan följa det hela på twitter och hashtagen #lundpol. Där kan man också "se" vuxna politiker bråka, det är ju alltid lite underhållande.

Kommunfullmäktige började idag starkt med att bilda ett nytt naturreservat. Det är väldigt roligt, eftersom naturreservat inte bara gör att naturområden blir mer uppmärksammade och lättbesökta, med till exempel informationsmaterial och guidningar, utan också för att det finns ett egenvärde i att skydda naturområden där det finns värdefulla växter och djur.

Lunds 30:e (!) naturreservatet heter "Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader" (en mader är en våtmark, sägs det) och är på 68 hektar. Där finns framförallt ett rikt fågelliv. Området ligger precis utanför stan, strax nordväst om Lund och nära tätorterna Stångby, Vallkärra och stadsdelarna Nöbbelöv och Gunnesbo.

Naturreservatet finns här: http://kartor.eniro.se/m/chsPl och invigs i maj (men kan såklart besökas redan nu).

torsdag, februari 06, 2014

Djur och natur i kommunstyrelsen: Skånsk björn, dansk flygplats och en fri nationalpark.

Kommunstyrelsen igår var återigen ett sånt där mastodontiskt femtimmars möte. Vi pratar mycket, helt enkelt, och fastnar på vissa ärenden där majoritet och oppositionen tjaffsar lite extra med varandra. Två av de mindre ärenden på mötet handlade om djur och natur, med ett litet inspel från oss i vänsterpartiet om en flygplats.

Djuren...  
Skånes djurpark i Höör har under en tid haft stora ekonomiska problem och lever idag under hot om konkurs och nedläggning. Djurparken är ett av Skånes finaste utflyktsmål med sin samling av nordiska djur i naturliga miljöer. Jag var där varje sommar som barn, såg aldrig någonsin järven eller mården, men var alltid väldigt fascinerad av att se på när lokatterna matades. I början av 2013 drog Skånes nya landshövding igång ett stort arbete för att rädda djurparken för att bevara den både som utflyktsmål och som utomhusklassrum för elever i södra Sverige. En kampanj riktad till Skånes kommuner om att skänka en krona per kommuninvånare inleddes. För Lund skulle detta betyda 115 000 kronor.

... flygplatsen... 
För att kunna vara med och bidra till att rädda Skånes djurpark föreslog Vänsterpartiet att Lunds kommuns bidrag till den danska storflygplatsen Kastrup ska omdirigeras till att rädda Skånes djurpark. Lunds kommun bidrar varje år med 200 000 kronor till Kastrup som ett bidrag till flygplatsens marknadsföring. Det är precis lika absurt som det låter. Lunds kommun bidrar alltså med skattepengar för att en dansk organisation ska kunna marknadsföra ett transportmedel som är ett av vår tids största miljöhot. Vårt förslag nu var alltså att skifta fokus på det bidraget vi betalar ut, från flygplan till björnar. Den borgerliga majoriteten, men centerpartiet i spetsen, visade viss förståelse för betydelsen av Skånes djurpark och valde att skicka tillbaka ärendet för fortsatt utredning (vilket ofta betyder att borgerligheten inte är överens och måste ha tid att förhandla lite).

... och naturen
När kommunstyrelsen pratat klart om björnarna skiftade vi fokus till Lunds kommuns enda och Sveriges minsta nationalpark, Dalby Söderskog. Idag finns ett regelverk som säger att det är förbjudet att bedriva kommersiell (alltså vinstdrivande) verksamhet i landets nationalparker, vilket ju är fullt rimligt. Nationalparkerna finns ju för att vi ska njuta av naturen och lära oss mer om den, inte för att vi ska handla saker eller betala en massa pengar för olika tjänster. Naturvårdsverket, som bestämmer över nationalparkerna, vill nu förändra detta för flera parker och göra det enklare att bedriva kommersiell verksamhet i parkerna. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att säga nej till en sådan förändring för att garantera att nationalparkerna även i fortsättningen arbetar för det allmänna bästa och inte börjar gynna privata företag. Döm av vår förvåning när hela kommunstyrelsen, även borgarna, gick med på vårt förslag. Lunds kommun svarar nu Naturvårdsverket att vi även i fortsättningen vill att Dalby Söderskog ska vara en plats fri från kommersiella intressen! Heja Lund!


tisdag, februari 04, 2014

Spårvägen, nu med träd, gräs och stenar!Den framtida spårvägen på Sölvegatan, förbi LTH (Ideon Gateway i bakgrunden) 

Den eventuellt framtida spårvägen i Lund blir mer och mer verklig. Imorgon kommer kommunstyrelsen diskutera ett "gestalningsprogram", som tagits fram för att visa på hur spårvägen och marken omkring den rent konkret, på riktigt, skulle kunna se ut. Det är 130 sidor med olika möjliga lösningar med gräs, grus, stenar, träd, buskar, plattor, färgmarkeringar, korsningar, passager och belysning. Hur spännande som helst, men också väldigt tekniskt. Det är svårt för en samhällsvetarhumanist som jag att ta ställning till vad som är bäst: gräs eller grus, betong eller tegel, smågatsten eller storgatsen? Egentligen vill man bara säga: "Gör något som blir bra!"

Olika typer av stenar...

De övergripande förslagen för hur själva spårvägen i Lund ska se ut är att gaturummet ska vara öppet, det ska inte finnas några stängsel eller stora avgränsningar mellan cykelväg, trottoar och spårväg. De flesta nya spårvägar i Europa är just öppna (inspiration hämtas ofta från bland annat Bergen). Det föreslås också att underlaget runt själva spåren så långt som möjligt ska vara gräs och att spårvägen på den allra största delen av sträckningen ska köras på egen bana, endast på St Laurentiigatan är det tillåtet att köra bil på samma sträcka som spårvägen. Det senare är ingen nyhet, eftersom Lundalänken, där det idag går bussar, från början byggdes just för att vara en blivande spårvägsbana. På bilden längst upp ser ni också den "vita linjen", som är den markering som ska signalera var spårvägsområdet börjar.

Vi har nåtts av en del kritik inför mötet imorgon från Lunds handikapporganisationer, som anser att tillgänglighetsaspekterna inte är tillräckligt belysta. Det är såklart en självklarhet att både handikapporganisationernas företrädare och experter på tillgänglighetsfrågor i stadsmiljön är med när de slutgiltiga besluten om hur spårvägsmiljön kommer att se ut.

Läs mer om spårvägsprojektet i Lund på http://www.sparvaglund.se/, där gestaltningsprogrammet läggs upp när det är beslutat. På sidan finns alla de dokument och utredningar som redan är gjorda.

Hållplatserna och sträckan för spårvägen (9 hållplatser, 5,5 km)
tisdag, januari 21, 2014

Spårväg eller motorvägsavfarter, vad vill du ha?

Vänsterpartiet har idag lämnat in följande skrivelse till kommunstyrelsen. Vi föreslår helt enkelt att Lund ska kräva att de pengar som statliga Trafikverket har avsatt för två nya motorvägsavfarter och ombyggnaden av en tredje på E22 mellan Lund och Malmö istället läggs på att bygga en mer miljövänlig och effektiv spårväg från Lund C till Brunnshög. Politik handlar alltid om att välja. Vad vill du ha - spårväg eller motorvägsavfarter?

Finansiera spårväg med slopade motorvägsavfarter!

Den borgerliga majoriteten i Lunds kommun talar med dubbla tungor i spårvagnsfrågan. Å ena sidan vill man ha statligt stöd för att betala hälften av spårbygget. Å andra sidan vill man med statliga och kommunala medel anlägga två nya motorvägsavfarter på E22, en vid Östra Torn och en vid ESS, för att möjliggöra att Ideon och Brunnshög trafikförsörjs med massiv privatbilism.

Kostnaden för de bägge motorvägsavfarterna överstiger 300 miljoner kronor. Lunds kommun vill samtidigt att staten finansierar halva kostnaden för spårvägen med 360 miljoner kronor.

Detta går inte ihop. Trovärdigheten i en kraftfull satsning på kollektivtrafik minskar då kommunen samtidigt vill lägga hundratals miljoner av skattemedel för fortsatt utbyggnad av privatbilismen.

Lunds verkliga vägval står inte mellan spårväg och monsterbussar, utan mellan spårväg och motorvägsavfarter. Brunnshög och den fortsatta utbyggnaden av Ideon innebär ett vägval och Lund måste visa att man är beredd att välja det moderna, smarta och miljömässigt riktiga alternativet.

Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun omedelbart meddelar Trafikverket att man inte är intresserad av att medverka till de bägge motorvägsavfarterna. I stället bör kommunen göra anspråk på att dessa resurser avsätts för att bygga spårväg mellan Lunds C och Brunnshög.