måndag, september 24, 2012

Uppdrag: Öka bostadsbyggandet


Bostadsbristen är numera en nationell angelägenhet. Framför allt stora städer och universitetsstäder rapporterar om bostadsbrist och näringslivet anser att bostadsbristen är ett stort problem. Diskussioner om bostadsbyggandet och bostadspolitiken är ständigt levande i Lund, på nästintill varje kommunfullmäktige och återkommande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

För ett och ett halvt år sedan tog kommunfullmäktige på sitt budgetsammanträde ett beslut om att ge kommunkontoret i uppdrag att öka bostadsbyggandet:

att  uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur  nyproduktion av bostäder ska underlättas och effektiviseras i Lunds kommun. 
att  uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i enlighet med de framtagna riktlinjerna arbeta för att underlätta nyproduktion av bostäder.

Att-satserna i sig kan tyckas intetsägande, och i tider av borgerlig majoritet finns risk att det också slutar med något intetsägande eller bortförklarande. Vi som vill bygga mer bestämmer tyvärr inte dagordningen i Lund idag. Idag på kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi en rapportering om hur man kan tänka sig att arbeta med dessa punkter. Förslaget är en workshop med berörda aktörer inom byggbranschen, alltså byggföretagen, för att sätta fokus på de svårigheter och hinder som finns och sedan ta fram riktlinjer för att lösa eller komma runt dessa. Det kan sluta hur som helst, men jag tror att det kan att bli väldigt intressant. Politisk ledningsgrupp för detta är kommunstyrelsens arbetsutskott + presidie-politikerna i byggnadsnämnden och tekniska nämnden, så jag får äran att vara med i diskussionerna!

måndag, september 03, 2012

Och serviceförvaltningen vet fortfarande inte vad de ska göra...

För en vecka sedan skrev jag om sparkravet på kommunens servicenämnd, som främst har hand om kommunens fastigheter. Nämnden prognostiserar 15 miljoner minus, vilket kan lösas på tre sätt:

1. Minska på fastighetsunderhållet ännu mer - så att husen riskerar falla sönder ännu mer
2. Höja hyrorna och lägga över mer kostnader på skolnämnderna, som hyr skollokaler av serviceförvaltningen - vilket bara gör att kostnaderna flyttas runt
3. Sälja fastigheter - som skulle göra att kommunen gör sig av med en stor del av sitt kapital

Servicenämnden hade möte förra veckan, för att ta ställning till alternativen och göra en åtgärdsplan. Vi i oppositionen, vänsterpartiet längst fram och tydligast, har under många år kritiserats borgarnas krav på att servicenämnden ska gå med vinst ("ett högre avkastningskrav"). För att göra detta måste man skära i sina kostnader. Och skära i sina kostnader kan man nästan bara göra genom att minska på fastighetsunderhållet. Och då blir allt bara värre.

Så vad gjorde den borgerliga majoriteten i servicenämnden? 

Gissa! 

Svar: Absolut ingenting! Man hade förslagen framför sig, man vet precis hur det ser ut ute i verkligheten. Men man valde att återremittera ärendet. Skicka tillbaka det för omskrivning. Ett både svagt och fegt agerande.