måndag, september 24, 2012

Uppdrag: Öka bostadsbyggandet


Bostadsbristen är numera en nationell angelägenhet. Framför allt stora städer och universitetsstäder rapporterar om bostadsbrist och näringslivet anser att bostadsbristen är ett stort problem. Diskussioner om bostadsbyggandet och bostadspolitiken är ständigt levande i Lund, på nästintill varje kommunfullmäktige och återkommande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

För ett och ett halvt år sedan tog kommunfullmäktige på sitt budgetsammanträde ett beslut om att ge kommunkontoret i uppdrag att öka bostadsbyggandet:

att  uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur  nyproduktion av bostäder ska underlättas och effektiviseras i Lunds kommun. 
att  uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i enlighet med de framtagna riktlinjerna arbeta för att underlätta nyproduktion av bostäder.

Att-satserna i sig kan tyckas intetsägande, och i tider av borgerlig majoritet finns risk att det också slutar med något intetsägande eller bortförklarande. Vi som vill bygga mer bestämmer tyvärr inte dagordningen i Lund idag. Idag på kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi en rapportering om hur man kan tänka sig att arbeta med dessa punkter. Förslaget är en workshop med berörda aktörer inom byggbranschen, alltså byggföretagen, för att sätta fokus på de svårigheter och hinder som finns och sedan ta fram riktlinjer för att lösa eller komma runt dessa. Det kan sluta hur som helst, men jag tror att det kan att bli väldigt intressant. Politisk ledningsgrupp för detta är kommunstyrelsens arbetsutskott + presidie-politikerna i byggnadsnämnden och tekniska nämnden, så jag får äran att vara med i diskussionerna!