fredag, juni 17, 2011

Budget-KF 2011: avslutningen

Vi är nu på sluttampen på budgetdebatten. Det som är kvar är skattesatsen, och olika utredningsuppdrag som kommunfullmäktige vill ge kommunkontoret. Det brukar inte bli en lång diskussion, men så blev det ändå.

Borgarna förslår en oförändrad skattestats: 20,84 kronor per hundralapp. Oppositionen föreslår en skattehöjning, vi ställer tillbaka skatten till 2006 års nivå: 21,34 kronor. Det ger oss 90 miljoner extra i skatteinkomster. Vår budget, som kräver denna höjning, blev visserligen avslagen, men vi ser budgeten som en helhet och löper linan ut med förslag om skattehöjning.

Under budgetdebatten ger även KF kommunkontoret och tjänstemännen i uppdrag att påbörja stora utredningar, större än de vi kan sätta igång under året. Borgarna vill föreslå två uppdrag:

(1) Att förbättra service, bemötande och tillgänglighet för kommunmedborgarna i kontakten med kommunen
(2) Att effektivisera kommunens åtaganden i byggprocessen för att öka bostadsbyggandet

Oppositionen går i stort med på dessa, och vill även lägga till ett tredje

(3) Att kommunen tar ett samlat och övergripande grepp om hemlösheten, med kommunstyrelsen som samordnande part, där alla relevanta nämnder är involverade (inte bara socialnämnden).

Vi får se om borgarna går med på det tredje...

Budget-KF 2011: Kultur och fritid, del 2

Debatten om kultur- och fritid blev förvånansvärt konkret, även om vi alla är trötta nu efter 25 timmars budgetdebatt (inklusive pauser).

Den stora diskussionen i kultur- och fritidsdebatten blev det nya ridhuset. Det har varit på tal ett tag, och blev en diskussion i valrörelsen. Nu håller det på att utredas. Lund har idag ett ridhus ungefär mellan Kemicentrum och Delphi, precis bredvid ringleden runt stan. Det är såklart inte en bra placering, även om det säkert var mer utanför stan när ridhuset anlades än nu. Ridhuset är trångbott och kan inte uppfylla de krav som gäller för hästhållning idag, framförallt med utemiljöer och hagar. Ett nytt ridhus har därför länge stått högt upp på önskelistan. Flera platser diskuteras, bland annat i Sularp (östra Lund) och på Östra Torn. Det mest aktuella förslaget är dock Ladugårdsmarken, bortanför Norra Fäladen. Kravet är att det är en plats med bra kollektivtrafik och gärna på cykelavstånd från Lund. Nyligen har Flyinge AB, som driver en stor verksamhet kring hästavel, hästsport och undervisning i Flyinge, i Eslövs kommun en bit utanför Södra Sandby, erbjudit sig visat intresse för att ta hand om Lunds nya ridhus. Flyinge är dock inte ett särskilt bra alternativ, det ligger för långt bort och har för dålig kollektivtrafik.

Det råder politisk enighet om ett nytt ridhus, och vi i oppositionen påtalade vikten av att det inte hamnar i en liknande utredningskarusell som Folkparken eller Högevallsbadet har hamnat i (Högevallsbadet är nu igång och snart klart).

Budget-KF 2011: Kultur och fritid

Mitt inlägg i debatten om kultur- och fritidsnämnden, endast med hjälp av i-pad!


Människan lever inte av bröd allena, är ett talesätt, bibliskt, som så många andra tänkvärda uttryck. I diskussionen om kultur- och fritidsfrågor är detta en nödvändig utgångspunkt. Kulturen och fritidssektorn hamnar lätt i bakvattnet efter många av de stora diskussionerna om vård, skola och infrastruktur, som vi har diskuterat de här dagarna.

Jag skulle kunna ägna mina fem minuter åt att berätta hur viktigt det är för människan att få ägna sig åt kultur i olika former, och att ha en utvecklande och avkopplande fritid. Om idrott, studiecirklar, sommarkollo, konstmuseum, teatrar och fritidsgårdar. Men jag är helt övertygad om att alla här inne vet allt detta och håller med om kulturens och fritidens betydelsen för den enskilda människan såväl som samhället i stort.

Därför är det så konstigt att i varje budgetdebatt stå här och slåss för mer pengar till kultur och fritid. Eller, nej, det är det ju inte. För vi har en borgerlig majoritet som lever i enlighet med ett tankesätt som bygger på individualisering och minskat samhälligt ansvar. Ett tankesätt som säger att kommunen ska göra det nödvändiga, målsättningen är att resten av ska skötas av ideella eller privata intressen.

Vi har sett 6 år av nedskärningar i kommunal verksamhet, triggad av skattesänkningar. Kultur- och fritidsnämnden var kanske den nämnd som fick ta de största smällarna när majoriteten sänkte skatten i början av förra mandatperioden. Kultur- och fritidsnämnden är en nämnd som till stor del fungerar enligt principen ”många bäckar små...”. Med relativt små resurser görs väldigt mycket verksamhet, som har stor betydelse för många människor i Lund. I andra sammanhang pratar vi om miljonbelopp, i kultur- och fritid handlar det snarare om summor kring par hundra tusen, pengar som gör väldigt stor skillnad. En satsning på 300 000 gör till exempel att ett gäng kutlur- eller fritidsföreningar tillsammans kan anställa en person som samordnar verksamheten, något som kan ge ett lyft i en sektor som i övrigt går runt med hjälp av väldigt många ideella timmar.

I vänsterpartiets budget finns ett pärlband av dessa små satsningar som innebär många små förstärkningar för kulturen och fritiden, för att nämna några:

- förstärkt föreningsstöd, så att lunds föreningar kan ha ännu mer verksamhet och nå fler deltagare

- satsningar på lovverksamhet och öppen fritidsverksamhet, som framförallt når de barn och ungdomar som behöver extra stöd och aktiviteter utanför skolan, och som annars kanske hade varit ensamma på lov och eftermiddagar.

- satsningar på en skate- och aktivitetspark och ett nytt ridhus, som vi vill snabba på så mycket det går.

I vår budget finns även två stora frågor som vi har drivit under en lång tid:

- fri simundervisning för skolorna. Vi tror att genom att göra simundervisningen till en fri nyttighet för skolorna, och istället ge kultur- och fritid pengar för detta direkt, kan utöka simundervisningen och därmed denna livsviktiga kunskap hos barn och ungdomar

- sänkning av taxorna i kulturskolan. Detta blir bara dyrare och dyrare att ta kulturlektioner, och det har idag gått så långt att det faktiskt har blivit en klassfråga att ta kulturlektioner. Instrumentundervisning kostar över 2000 kr per termin, drama, bild och dans några hundralappar mindre. Vi vill sänka taxorna dramatiskt, men detta året når vi inte så långt som vi vill.

Utöver vår allmänna kompensation för pris- och löneökningar, som vi har lagt på alla nämnder, innebär våra extra satsningar mycket extra verksamhet för relativt lite pengar. Vi är övertygade om att detta höjer nivån och ger en bättre fritid för framförallt barn och ungdomar, något som ger positiva effekter både för den enskilda människan och samhället i stort.

Tack, kommunen, för ipaden!

Tekniköverskott på budget-KF
Anförande på ipaden; blogg, mejl och facebook på datorn

Kommunfullmäktigedebatt
I talarstolen: Anders Almgren (s)

Budget-KF 2011: Skola och utbildning


Nu går vi in på ett stort block: Skola och utbildning, där vi har utbildningsnämnden (gymnasieskolan och komvux) och de två barn- och skolnämnderna (BSN Lund Öster och BSN Lund Stad). Jag har lämnat skolpolitiken bakom mig, och vår man i talarstolen är Daniel Stolt.

Vi börjar med gymnasieskolan, och får ett likadant inlägg från den borgerliga majoriteten som så många gånger tidigare: "Lund är en jättebra stad att bo och verka i. Våra skolor är jättebra, nästan bäst i landet. Våra elever är jättebra, de vinner priser och är med i internationella tävlingar".

Må så vara. Lund har bra skolor, men det är inte relevant att hela tiden, som den borgerliga majoriteten, jämföra sig med andra kommuner. Vi måste satsa på vår verksamhet på det som vi vill - vi mäter oss mot oss själva, mot våra egna mål, inte mot andra kommuners verksamhet och deras mål! Lundaborna bruka tycka skola och utbildning är viktigt och är därför beredda att satsa på det, mer än i många andra kommuner. Det gör att vi drar till oss elever från andra kommuner, och på så sätt bidrar till att underminera gymnasieskolorna i grannkommunerna. Vi har "fritt sök" i Skåne, och det är inget som vi kan göra något åt. Effekten blir att Lunds skolor är fulla med elever, trots att vi nu har en generation av gymnasieungdomar som är relativt liten.

Vänsterpartiet lägger till en satsning i budgeten för att kompensera löne- och prisökningarna. Skolorna har en finansieringsmodell som bygger på att varje skola får en skolpeng, som rektor sedan fördelar. Vi gör därför inga (eller väldigt få) specifika satsningar i vår kommunfullmäktigebudget, de kommer senare i nämnderna.

Vänsterpartiets satsning på gymnasieskolorna är 12 miljoner mer än borgarnas och 55 miljoner mer på skolor och förskolor. Det är ganska många lärare. Utöver det delar vi ut det statsbidrag, på två miljoner, som skolorna får för att klara av de förändringar som sker utifrån nationella beslut: införande av lärarlegitimation, fler nationella prov och ny skollag. Den borgerliga majoriteten vill behålla dessa pengar centralt i kommunen (ett mycket underligt beslut, vi förstår verkligen inte varför!).

Budget-KF 2011: Vård och omsorg


Budget-KF dag 2.

Jag missade gårdagskvällens förhandlingar, eftersom jag var på jobbmöte med tidningen Lundagårds styrelse istället. Därför blev det inget skrivet om tekniska och socialnämnden.

Nu börjar vi dag två med Vård- och omsorgsnämnden. Kommunens största verksamhet, både vad gäller budget och antalet anställda. Nämndens uppdrag är att bedriva vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den moderata ordförande inleder med att berätta att man inom nämnden nu satsar på individuella lösningar och flexibilitet. Vård och omsorg är ofta den nämnd där vi har våra mest ideologiska diskussioner, långa, men väldigt intressanta.

Vänsterpartiets strategi i budgetdebatten det här året är att lägga till tillräckligt mycket pengar för att kompensera för pris- och lönehöjningar. För vård- och omsorg innebär det 3 % av nämndens budget, vilket ger 41 miljoner extra i budgeten, i förhållande till den ram som nämnden fick i mars. Efter mars har borgarna insett att Vård- och omsorg behöver lite mer pengar, och har lagt till 13 miljoner. Så nu är det 28 miljoner i skillnad mellan oppositionens och majoritetens budget.

1 351 809 000 kr (ja, en miljard!) - den första budgetramen, från mars
+
13 000 000 - borgarna la till i maj
+
28 000 000 - oppositionen lägger till ännu mer, i juni

28 miljoner innebär 70 undersköterskor, en resursförstärkning som heter duga! Vården är en mycket personalintensiv verksamhet, där det behövs människor för att kvaliteten ska vara god. Och fler människor behövs.

Tidigare år har konkurrensutsättning, alltså privatisering, av äldreboenden varit en stor fråga. Borgarna föreslår inga ytterligare privatiseringar nu, men i kommunen finns sedan tidigare ett antal privatiserade äldreboenden. Vi är väldigt mycket emot detta, då vi är övertygade om att jakten på vinst gör att verksamheten blir sämre, med färre anställda och mindre tid för var och en av de boende. Dessutom minskar den kommunala insynen i verksamheten, och därmed medborgarnas möjlighet att, genom politikerna, styra verksamheten åt olika håll.

torsdag, juni 16, 2011

Budget-KF 2011: Byggnadsnämnden

a

I diskussionen om byggnadsnämnden inleder moderaterna med att det konstatera att Lund är en bra kommun att bo i. Borgarna har uppenbarligen som strategi att upprepa detta i olika sammanhang istället för att komma med konkreta förslag inom de olika nämndernas områden.

Byggnadsnämnden ansvarar för planering av Lunds stadsbild: göra detaljplaner, bevilja bygglov och tänka strategiskt kring hur Lund ska se ut, rent fysiskt. När byggnadsnämnden är klara tar tekniska nämnden över och köper mark, ser till att det anläggs gator och parker; LKF bygger hus och till slut ansvarar servicenämnden för att upprätthålla det som vi har byggt och anlagt.

I en kommun som vill expandera krävs stora resurser hos byggnadsnämnden. Annars riskerar nya bostadsområden och andra fysiska satsningar att stoppas upp när byggnadsnämnden inte har tid att behandla detaljplaner och bygglov i den takt som krävs. Och Lund vill expandera! Byggnadsnämnden har hur mycket arbete som helst just nu med utbyggnaden av Brunnshögsområdet och ESS/MaxIV samt planeringen av spårvagnssatsningen på Lundalänken. Dessa satsningar kräver stora detaljplaneändringar och beviljande av bygglov.

Vänsterpartiet lägger därför till mer pengar i budgeten än vad byggnadsnämnden har krävt, för att stadsbyggnadskontoret ska kunna anställa fler och snabba upp planprocessen. Utöver det ger vi kompensation för de löneökningar som borgarna inte vill kompensera, och undviker därmed en nedskärning av verksamheten på 800 000.

Budget-KF 2011: Servicenämnden


Nu börjar vi diskussion och beslut om nämnderna, först ut är servicenämnden. Servicenämnden är den nämnd vars förvaltning helt enkelt ser till att resten av kommunens nämnder kan bedriva en bra och effektiv kärnverksamhet. Servicenämnden arbetar med tre ben:

(1) Måltidsservice, som levererar mat till skolor, hemtjänst och äldreboenden. Här arbetas mycket med ökad andel ekologisk och närproducerad mat.
(2) Lundafastigheter, som har hand om alla de fastigheter kommunen äger. Stora frågor på det här området är energiförbrukning och underhåll av fastigheter.
(3) Markentreprenad, som ser till att det är fint i parker och skolgårdar, plogar gator m.m.

Den stora politiska frågan vad gäller Servicenämnden har under många år varit frågan om underhållet av kommunens fastigheter. Fastighetsunderhåll låter lite tråkigt, men är fruktansvärt viktigt. En liten investering kontinuerligt gör att man inte behöver en jättestor investering när det verkligen behövs, när husen har tagit rejäl skada av väder och vind. Fastigheterna är en del av kommunens kapital, även om pengarna de är värda är bundna och inte kan användas så snabbt. Tar vi inte hand om husen bränner vi vårt eget kapital, och får inte ut lika mycket om vi någon gång vill sälja fastigheter.

Oppositionen har under många år kämpat för ett ökat fastighetsunderhåll, men vi går bet varje år.

I diskussionen om servicenämnden har vi några övriga investeringar: Kulturcentrum Väster i folkparkens lokaler och ett nytt ridhus på Norra Fäladen.


Budget-KF 2011: demokratisk vänster (dv)


Demokratisk vänster, Lunds lokala kommunala rödgröna parti, har inte presenterat en egen budget, då de inte har en ordinarie plats i kommunstyrelsen. De meddelar nu att de väljer att lägga sig nära vänsterpartiets budgetförslag, då detta är lite tydligare än (s) och (mp), menar de. Dv vill, precis som vi, bygga ett solidariskt och hållbart samhälle.

Demokratisk vänster bildades inför valet 2006. En av profilfrågorna har alltid varit just hemlösheten i Lund, något som de verkligen har lyckats lyfta på dagordningen. Tidigare var hemlösheten något som snurrade förbi i en notis någonstans varje år när socialförvaltningen räknade antalet hemlösa. Nu är det en levande politisk fråga, med debatter, redaktionella artiklar i sydsvenskan, intresseföreningar och politiska förslag. Borgarna vill inte gå med på oppositionens vilja att satsa på programmet "bostad först", som förespråkas av forskare inom socialt arbete, och som innebär att den hemlöse först och främst får en bostad, för att sedan kunna arbeta med andra problem: missbruk, sjukdom, utbildning eller arbetslöshet. Dv vill att de involverade nämnderna (framförallt socialnämnden, men även tekniska och byggnadsnämnden) ska ta ett nytt mål för verksamheten, om att man ska arbeta för att nå individuella lösningar för Lunds hemlösa.

Det är just nu 8 personer på talarlistan efter dv, som är sista inlägget i den första omgången i den allmänpolitiska debatten. Talartiden är fem minuter. Lunchen är 12.30. Hinner vi?

Budget-KF 2011: (c), (sd)


Centerpartiet hoppas på en bättre ekonomi under året som kommer, och när (om?) pengarna väl existerar kommer de att dela ut mer pengar till nämnderna. Vi håller tummarna för att centerpartiets kristallkula visar rätt, för vi ser att nämnderna verkligen behöver de där extrapengarna som centerpartiet halvt om halvt utlovar...

Centerpartiet är stolta över att kunna ge pensionärer över 75 gratis bussåkande, i lågtrafik, efter sommaren. De är även nöjda med sina konstgräsplaner i ytterområdena. Ungdomarna i byarna kan nu stanna i byarna hela sommaren (yey, eller?). De utlovade även ett inomhusbad i östra Lund, vilket nu planeras. Centerna har fått stort gehör för sina förslag i den borgerliga gruppen, verkade det som.

Centern vill ha ekologisk mat och minska byggkostnaderna vid nybyggnation, även om det är viktigt att bygga energisnålt. Det är en knivig fråga, det kostar att bygga hållbart, och det måste det få göra, menar vi.

Sverigedemokraterna vill ge mer pengar till nämnderna för att verksamheterna inte ska bli sämre och behöva göra nedskärningar. Där ser man. Och så lite om kostnaderna för invandring. Inget nytt under solen.

Kristdemokraterna noterar att fler personer vill bo i Lund, vilket ger en stor efterfrågan på vår kommunala service, men även infrastruktur och kommunikationer. Kd vill ha spårbunden trafik, och anser att stadsbussarna kommer utvecklas medhjälp av den högre taxan. Dock missar vi de östra kommundelarna, tycker Torsten Czernysson (kd). Framförallt kritiserar han att miljöpartiet inte vill satsa på Esparsvägen, i Genarp.

Kd vill ha vårdnadsbidrag i Lund, en satsning som kostar 2 miljoner. Vi har i samtliga budgetar då denna har funnits med, yrkat bort denna satsning. Vi vill hellre lägga pengarna på den gemensamt finansierade förskolan. På central nivå har kristdemokraterna börjat vända vårdnadsbidraget ryggen, men i Lund är det fortfarande en aktuell satsning, som efter många års utredning (malpåse?) nu snart riskerar bli verklighet.

Låg skatt är ett självändamål för kristdemokraterna. Lundaborna ska inte ha högre skatt än kommunerna runt omkring. Kristdemokraterna glömmer då att Lund har bättre välfärd än många andra kommuner i Skåne, och tar, enligt folkpartiet, hand om massor med gymnasielever från grannkommunerna. För att stärka och höja nivån i den offentliga servicen måste vi höja skatten.

Budget-KF 2011: Vänsterpartiet!Mats Olsson presenterar Vänsterpartiets satsningar på budget-KF, med att visa hur Lund har gått från en anda av optimism och serviceanda till att ha en nedskärningskultur. I 6 år har borgarna presenterat budget efter budget med nedskärningar och skattesänkningar. Oppositionens budgetar, vi har varsin, satsar därför främst på att återställa skatten till 2006 års nivå och därmed lägga ut 90 miljoner mer än borgarna till nämnder och styrelser.

Våra 90 miljoner kommer att gå till satsningar i den kommunala välfärden, framförallt till personalkostnader, så att de lönehöjningar som har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare, verkligen kan genomföras, utan att det drabbar verksamheten. Borgarna lägger bara ut 1 procent till nämnderna, men vi vet att lönerna kommer att höjas närmare 2 procent, och högre inom vissa förvaltningar och yrkesgrupper. Den procent som är mellanskillnaden måste nämnden lösa själv, antingen genom nedskärningar eller genom att avskeda personal. Framförallt går dessa pengar till skolan och vården, som är de verksamheter som är personalintensiva, där antalet personer i verksamheten har stor betydelse.

Tillsammans vill oppositionen, svmp och dv, hejda dessa borgerliga nedskärningar. Det heter lite olika saker i våra budgetförslag, men vi är eniga på den här punkten - mer pengar ut i verksamheten - inga fler nedskärningar.

Budget-KF 2011: (fp) och (mp)


Lund är en toppenplats att växa upp, bo och åldras i, meddelar Tove Klette (fp), och lutar sig mot statistik och mätningar, ex. från tidningen Fokus, som rankade Lund trea i Sverige. Vi har till och med det snabbaste bredbandet! Högstadieeleverna väljer Lund i första hand inför gymnasievalet, 56 % av eleverna i Lunds gymnasieskolor pendlar in från andra kommuner. [Vad det innebär för gymnasieskolorna i våra grannkommuner kan man ju fundera på]. Klette fortsätter att hylla Lund genom att berätta om klimatmål och spårvagnssatsningar. Varje person måste fundera på vad de själva kan bidra med när det gäller klimatarbetet, menar Klette.

Majoriteten lägger in en procent för nämndernas lönehöjningar, vilket vi vet inte räcker, men hoppas med hjälp av ökade skatteintäkter under året, kunna ge mer framöver. Vidare kritiserar även folkpartiet det faktum att oppositionen inte presenterar ett enda budgetförslag. Några satsningar gör borgarna: lite till Kulturen och lite till fler bussar. En annan satsning från folkpartiets håll är att mat ska kunna lagas hemma hos vårdtagare, och volontärförmedlingen, som startade i höstas. Där kan ungdomar (oftast) engagera sig gratis för att göra aktiviteter tillsammans med äldre.

Miljöpartiets Emma Berginger vill satsa på att bygga ett hållbart, modernt och attraktivt Lund, och presenterar en vision som innehåller spårvagn, fyrspågsjärnväg förbi Lund och en pågatågsstation vid Klostergården, bra cykelleder och många cykelställ - istället för biltrafik. Lund minimerar energibehovet och bygger hus i enlighet med hållbart byggande. I närheten till universitetet skapas små företag inriktade på hållbar utveckling. Idrotts- och kulturlivet behöver inte jaga finansiering bland näringslivet, eller ha höga avgifter för deltagande. Hemlösheten avskaffas med hjälp av bostadssatsningen "bostad först".

Emma Berginger menar att vi måste sluta se Lund i ett rosa skimmer, bara då kan vi se våra brister och det vi behöver utveckla! Fokus sätts på hemlösheten och satsningar på åtgärder mot våld mot kvinnor, inom socialnämnden.

Miljöpartiet vill lägga en budget i balans, men ser att vi behöver satsa efter den hårda tid som finanskrisen innebar. Därför går de med på den övriga oppositionens skattehöjningar, för att få ett grönt och hållbart Lund, inte bara i ord utan också i handling.

Budget-KF 2011: (s)


Socialdemokraternas kommunalråd Anders Almgren är orolig. Han ser riktningen i de 6 budgetar den borgerliga majoriteten har lagt under sin tid vid makten i Lund. Lund har alla förutsättningar, menar Almgren, många fler fördelar än många andra kommuner, och en stark tradition av bra kommunal service. Kommunen har därför ett ansvar att ta tillvara detta, och inte sjunka ner till "rikssnittet". Vi ska fortsätta hålla en högre nivå än vad rikssnittet bland landets kommuner är! Annars blir vi passiva, och "backar oss in i framtiden".

Socialdemokraterna vill att vattendelarna inom politiken ska synas under budgetdebatten. Den borgerliga budgeten gynnar vissa grupper i samhället, medan andra grupper får det sämre. Det går inte längre att förvänta sig att vi om tio år har det bättre än vi har det idag.

Socialdemokraterna vill därför stärka den kommunala servicen, och utgå från de problem som finns i vardagen. Borgarnas skattesänkningar de senaste 6 åren har tagit bort 90 miljoner ur den kommunala budgeten, och gett medborgarna 60 kronor mer i plånboken, enligt Almgren. Socialdemokraterna vill återställa skatten till 2006 års nivå, en höjning med 40 öre per hundralapp.

Socialdemokraterna vill satsa på fyra områden:
- investering i kunskap. Lund konkurrerar med kunskap och kompetens!
- förbättrad kommunal service. Mantrat har varit "lite billigare", men borde vara "mycket bättre"!
- hållbar samhällsutveckling. Möta tillväxten genom att bygga bostäder!
- sociala investeringar. Det som skapar mervärdet i människans liv: kultur, fritid och föreningsstöd.

Den stora satsningen, berättar Almgren, är den satsning oppositionen (s, v, mp och dv) gör på att kompensera för löneökningarna. Borgarna ger inte förvaltningarna tillräckligt mycket pengar för att kunnat täcka löneökningarna, och vi riskerar därför att inte kunna anställa fler för att förstärka den kommunala välfärden.

Budget-KF 2011: (m)


"Lunds kommun är och ska vara en bra kommun att bo, arbeta och studera i", inleder kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (m) sitt första inlägg i den allmänpolitiska debatten på kommunfullmäktiges budgetmöte. Utmaningen är, menar Helmfrid, att kombinera tradition och historia med nytänkande och utveckling. Moderaterna tycker det är viktigt att stödja företagen i Lund, både de små som får stöd genom "inkubatorerna" och de stora, gamla företagen. Kommunen kan framförallt bidra med att se till att Lund är en stad där det finns mycket och god kompetens hos befolkningen. Och så lite om "nya företag", "starta företag", "framgång föder framgång"...

Man ska också kunna bo i Lund, i hela kommunen, i bra bostäder. Byggandet är en utmaning för Lund, menar Helmfrid. Skolan och förskolan har hög kvalitet, det ska byggas fler förskolor. [Detta är ju inte något som någon kan säga emot...] Folk ska känna sig trygga, vi ska minska klimatutsläppen och anpassa vår verksamhet efter de klimatförändringar som vi vet kommer att ske.

Helmfrid menar att vi inte ska ha komplex för Malmö (!), utan samarbete och vara goda grannar. Malmö är inte en konkurrent, menar Helmfrid. Folk ser inte skillnad på oss, vi är en region.

Slutligen ger Helmfrid en ekonomilektion: inkomsterna måste stiga snabbare än utgifterna, annars måste man låna pengar eller "höja skatten, höja skatten, höja skatten...". Oppositionen presenterar bara "överbud".