fredag, juni 17, 2011

Budget-KF 2011: Vård och omsorg


Budget-KF dag 2.

Jag missade gårdagskvällens förhandlingar, eftersom jag var på jobbmöte med tidningen Lundagårds styrelse istället. Därför blev det inget skrivet om tekniska och socialnämnden.

Nu börjar vi dag två med Vård- och omsorgsnämnden. Kommunens största verksamhet, både vad gäller budget och antalet anställda. Nämndens uppdrag är att bedriva vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den moderata ordförande inleder med att berätta att man inom nämnden nu satsar på individuella lösningar och flexibilitet. Vård och omsorg är ofta den nämnd där vi har våra mest ideologiska diskussioner, långa, men väldigt intressanta.

Vänsterpartiets strategi i budgetdebatten det här året är att lägga till tillräckligt mycket pengar för att kompensera för pris- och lönehöjningar. För vård- och omsorg innebär det 3 % av nämndens budget, vilket ger 41 miljoner extra i budgeten, i förhållande till den ram som nämnden fick i mars. Efter mars har borgarna insett att Vård- och omsorg behöver lite mer pengar, och har lagt till 13 miljoner. Så nu är det 28 miljoner i skillnad mellan oppositionens och majoritetens budget.

1 351 809 000 kr (ja, en miljard!) - den första budgetramen, från mars
+
13 000 000 - borgarna la till i maj
+
28 000 000 - oppositionen lägger till ännu mer, i juni

28 miljoner innebär 70 undersköterskor, en resursförstärkning som heter duga! Vården är en mycket personalintensiv verksamhet, där det behövs människor för att kvaliteten ska vara god. Och fler människor behövs.

Tidigare år har konkurrensutsättning, alltså privatisering, av äldreboenden varit en stor fråga. Borgarna föreslår inga ytterligare privatiseringar nu, men i kommunen finns sedan tidigare ett antal privatiserade äldreboenden. Vi är väldigt mycket emot detta, då vi är övertygade om att jakten på vinst gör att verksamheten blir sämre, med färre anställda och mindre tid för var och en av de boende. Dessutom minskar den kommunala insynen i verksamheten, och därmed medborgarnas möjlighet att, genom politikerna, styra verksamheten åt olika håll.