tisdag, februari 04, 2014

Spårvägen, nu med träd, gräs och stenar!Den framtida spårvägen på Sölvegatan, förbi LTH (Ideon Gateway i bakgrunden) 

Den eventuellt framtida spårvägen i Lund blir mer och mer verklig. Imorgon kommer kommunstyrelsen diskutera ett "gestalningsprogram", som tagits fram för att visa på hur spårvägen och marken omkring den rent konkret, på riktigt, skulle kunna se ut. Det är 130 sidor med olika möjliga lösningar med gräs, grus, stenar, träd, buskar, plattor, färgmarkeringar, korsningar, passager och belysning. Hur spännande som helst, men också väldigt tekniskt. Det är svårt för en samhällsvetarhumanist som jag att ta ställning till vad som är bäst: gräs eller grus, betong eller tegel, smågatsten eller storgatsen? Egentligen vill man bara säga: "Gör något som blir bra!"

Olika typer av stenar...

De övergripande förslagen för hur själva spårvägen i Lund ska se ut är att gaturummet ska vara öppet, det ska inte finnas några stängsel eller stora avgränsningar mellan cykelväg, trottoar och spårväg. De flesta nya spårvägar i Europa är just öppna (inspiration hämtas ofta från bland annat Bergen). Det föreslås också att underlaget runt själva spåren så långt som möjligt ska vara gräs och att spårvägen på den allra största delen av sträckningen ska köras på egen bana, endast på St Laurentiigatan är det tillåtet att köra bil på samma sträcka som spårvägen. Det senare är ingen nyhet, eftersom Lundalänken, där det idag går bussar, från början byggdes just för att vara en blivande spårvägsbana. På bilden längst upp ser ni också den "vita linjen", som är den markering som ska signalera var spårvägsområdet börjar.

Vi har nåtts av en del kritik inför mötet imorgon från Lunds handikapporganisationer, som anser att tillgänglighetsaspekterna inte är tillräckligt belysta. Det är såklart en självklarhet att både handikapporganisationernas företrädare och experter på tillgänglighetsfrågor i stadsmiljön är med när de slutgiltiga besluten om hur spårvägsmiljön kommer att se ut.

Läs mer om spårvägsprojektet i Lund på http://www.sparvaglund.se/, där gestaltningsprogrammet läggs upp när det är beslutat. På sidan finns alla de dokument och utredningar som redan är gjorda.

Hållplatserna och sträckan för spårvägen (9 hållplatser, 5,5 km)