tisdag, februari 16, 2010

Den nya översiktsplanenLite sådär spontant har jag hängt med på ett presentationsmöte av den nya översiktsplanen för Lunds kommun. Jag hade inte tänkt gå, även om jag inte har så bra koll, men LUS kommun- och regionkommitté gick iväg i samlad tropp, så då var det bara att hänga på.

Översiktsplanen är ett fyra centimeter tjockt dokument, i flera delar. Den dimper ner på kommunfullmäktiges bord för att beslutas någon gång sen vår (mer exakt tidsplan verkar inte vara bestämd). Planen är nu på "utställning", vilket innebär att vanliga lundabor kan gå på informationsmöten, titta på utställningar på ex. bibliotek och läsa planen på internet. Lundaborna har tidigare kunnat lämna synpunkter under "samrådsskedet". Synpunkter kan lämnas på Stadsbyggnadskontorets hemsida!

Dokumentet med information finns här.

En översiktsplan (ÖPL) ger, som namnet säger, en översikt av en hel kommun, när det gäller hur kommunen ska utvecklas rent fysiskt: var ska vi bygga och vad ska byggas? Planen sträcker sig över ett långt tidsperspektiv, fram till 2050. Det långa tidsperspektivet är nödvändigt när det gäller att planera hur staden ska se ut för att utbyggnaden ska vara genomtänkt. På så sätt planeras bostäder och service (kollektivtrafik, skolor m.m.) samtidigt. I översiktsplanen planeras alltså bostadsområden som eventuellt står färdigt när jag nästan är pensionär. Alla kommuner måste ha en översiktsplan, och den måste tas upp någon gång under varje mandatperiod, för att antingen beslutas igen eller revideras, eller som vi gör nu - helt skrivas om.

Kommunstyrelsen har gett vissa mål för översiktsplanen:

- regional utbyggnad i byarna (framförallt i Dalby och Veberöd - för att kunna bygga ut Simrishamnsbanan, men även mycket i Stångby). Bostäder ska även byggas i Lunds stad genom förtätning.
- det ska kunna byggas minst 900 bostäder per år (nu säger vi 700 bostäder). Höjningen är bland annat beroende på ESS-anläggningen.
- det ska gå att bygga tillverkande verksamheter (typ industrier) i Lund, och inte bara kontors-näringsliv.
- stadsdelscentrum ska byggas med goda kollektivtrafik-förbindelser. Behovet av mer extern handel ska motverkas.
- parker och annat grönt runt om hela Lund ska kunna anläggas
- utsläppen av växthusgaser ska minska med 85 % till 2050.

Totalt säger översiktsplanen att vi ska kunna bygga 33 500 fler bostäder, eventuellt några tusen fler, under perioden fram till 2050. 234 hektar ny verksamhetsmark ska anläggas (företag, industrier - ej bostäder). Den byggda marken i Lund blir totalt 1840 hektar större.

I översiktsplanen finns spännande utredningar om bland annat var handel i Lund finns och var olika typer av butiker skulle kunna finnas i framtiden, och var det finns områden där vi skulle kunna ha vindkraftverk - med fotomontage! Dessutom har stadens olika delar bedömts i beroende på hur bra kollektivtrafik de har, vilka cykelvägar som finns och hur bra livsmedelsbutik som finns i området. Områdena bedöms med betygen 1-3, där 3 är bäst. Väldigt få områden i Lund kan tänkas vara treor nu, det krävs mycket bra kollektivtrafik, men tjänstemännen bedömer att många områden kommer att ha det i framtiden!

På kartorna som följer med planen ser jag att några utbyggnadsområden finns i Revingeby, byn jag numera bor i. På 20 års sikt ska det byggas bakom och brevid kyrkan (detaljplan finns/är på väg för området brevid kyrkan). På 40 års sikt ska byn byggas ut mot Sandby, bort mot den första talldungen (för er som känner till byn...), och på området där det finns en stor parkeringsplats/grusplan vid idrottsplatsen.